ODLUKA o donošenju drugih izmjena Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. Godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (“Narodne novine”,broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”br.8/09,15/10,4/13,2/18) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 10. sjednici od 20. prosinca 2018.godine, donosi

 

ODLUKU
o donošenju drugih izmjena Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za
2019. i 2020. Godinu

 

 

1. Donose se Druge izmjene  Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018.g. i projekcije plana za 2019. i 2020.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana  objave u„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:400-06/18-01/13
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje,20.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković