ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje

 Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15,51/16 i 16/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici održanoj 20.prosinca 2018.g., donosi

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje

 

Članak 1.

 

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj  9/2017), članak 12. Stavak 7. briše se.

Članak 2.

„Članak 13.stavak 2. točka 1.mijenja se i glasi

            -izvršnom rješenju Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i fotokopiju zadnje isplatnice“

Članak 3.

            Članak 36. briše se.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske  županije“.

 

KLASA:550-01/17-01/7
URBROJ:2182/16-01-18-5
Kistanje, 20.prosinca   2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PRDSJEDNIK
Marko Sladaković