ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 17.stavka1 , alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.82/15), članka 39. Statuta Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10, 4/13 i 2/18)Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici održanoj dana 20.prosinca 2018.g. donosi

ANALIZU
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
ZA 2018. GODINU

I. UVOD


Godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz Smjernica, utvrđuje novo stanje, redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite.
Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite prema članku 17. Stavak 1. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) donosi Predstavničko tijelo na prijedlog Načelnika.
Nadalje u članku 17. stavku 4. Zakon određuje da načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje Općine Kistanje u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Kistanje.    
Općina Kistanje, građani, pravne osobe i udruge te svi nositelji prava i obveza u civilnoj zaštiti na području Općine Kistanje, dužni su provoditi temeljne zadaće sustava civilne zaštite, a to su:

 • praćenje i prosudba aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe i veće nesreće,
 • prevencijom, organiziranjem i pripremanjem aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i unaprijediti pripravnost postojećih operativnih snaga i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i većim nesrećama,
 • trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika civilne zaštite,
 • uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede mogućih prijetnji,
 • obavješćivanje sudionika civilne zaštite o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima civilne zaštite,
 • aktiviranje operativnih snaga civilne zaštite (službi i postrojbi pravnih osoba i tijela državne i lokalne uprave koji se civilnom zaštitom  bave u svojoj redovitoj djelatnosti, vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi, Stožera civilne zaštite, zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite)
 • otklanjanje posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, terorizma i ratnih razaranja

Općina Kistanje ima usvojenu Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine Kistanje te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite na području Općine Kistanje koji ostaju na snazi do izrade prvog Plana djelovanja civilne zaštite.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i podzakonskih propisa sustava civilne zaštite, Općina Kistanje je donijela sljedeće važeće akte:

 1. Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje
 2. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite na području Općine Kistanje
 3. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2017. godini
 4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje za razdoblje 2016.- 2020. godine i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  temeljem članka 17. stavka 1. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN. 82/15.)    
 5. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje, 2018.
 6. Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Kistanje, 2018. godine
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje za 2017.
 8. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kistanje i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kistanje

II. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE


Operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje su:

 1. Stožer civilne zaštite Općine Kistanje
 2. DVD Sveti Juraj
 3. Gradsko društvo Crveni križ Knin
 4. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Šibenik
 5. Postrojbe i povjerenici civilne zaštite Općine Kistanje
 6. Koordinatori na lokaciji
 7. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Načelnik Općine Kistanje je Odlukom osnovao Stožer civilne zaštite te imenovao načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite. Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Kistanje je zamjenik općinskog Načelnika. Stožer civilne zaštite Općine Kistanje broji 10 članova.
Načelnik Općine Kistanje je za osnovani Stožer nije donio Poslovnik o radu Stožera CZ Općine Kistanje kojim se definira način rada Stožera.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće, Stožeru civilne zaštite Općine Kistanje pruža stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u kojem je aktiviran.
Načelnik Općine Kistanje nije donio je Odluku o donošenju Plana rada Stožera CZ.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Kistanje.
Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Kistanje obavlja upravni odjel Općine Kistanje.

 

2. DVD Sveti Juraj

Kroz svoje stalne aktivnosti i neprekidno stanje pripravnosti predstavlja udarnu i interventnu postrojbu za rješavanje nastalih problema, od spašavanja u slučaju požara otvorenog i zatvorenog prostora, do spašavanja nastradalih u prometnim nezgodama, preko opskrbe stanovništva vodom u slučaju suša ili raspada vodovodnog sistema, do spašavanja u slučaju velikih količina oborina i djelovanja u slučaju većih nesreća, a u čemu su se iskazali u proteklom razdoblju.
Na području Općine Kistanje djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Sveti Juraj.
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2019. uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.

Vatrogasne intervencije:

Na području Općine su održavani protupožarni putovi sukladno financijskim mogućnostima i Planu održavanja.
Analizirajući aktivnosti DVD-a Sveti Juraj u cijelini u proteklom razdoblju dolazimo do zaključka da su intervencije odrađene prema pravilima službe, da su vježbe odrađivane prema planu te da preventivne radnje koje su odrađene predstavljaju bitan napredak u protupožarnoj zaštiti. Vatrogastvo će i dalje nastaviti svoj rad sukladno Procjeni i Planu zaštite od požara te svojim Operativnim planovima.

3. GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ

Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez županijskih udruga Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa koji djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Gradsko društvo Crvenog križa Knin, svojim aktivnostima djeluje na području Općine Kistanje.
Općina Kistanje ima ugovor s Gradskim Društvom Crvenog Križa Knin o sufinanciranju.

4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Šibenik predstavlja interventnu javnu službu, koja je specijalizirana za spašavanje s nepristupačnih terena, pri teškim vremenskim prilikama.

Sukladno Zakonu o HGSS-u prevencija, organiziranje, pripremanje i provođenje aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i unaprijediti pripravnost, javni je interes i obveza lokalnih zajednica na čijem prostoru stanica djeluje pa tako i Općina Kistanje.
Iz proračuna Općine Kistanje svake godine se izdvaja iznos za sufinanciranje djelatnosti HGSS-a.

5. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Sastav i struktura postrojbi civilne zaštite uređuje se u skladu s Uredbom o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite (NN 27/17).
Popuna, osposobljavanje i opremanje postrojbi provodi se u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite (NN 111/07.) i usvojenom Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Kistanje.
Navedeno popunjavanje i revidiranje postrojbi CZ te povjerenika CZ, planira se provoditi i u narednom razdoblju 2019/2020.g., daljnjim pozivanjem dragovoljaca, volontera kao i pripadnika specijaliziranih udruga u sustavu civilne zaštite.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine Kistanje mobilizira se postrojba opće namjene CZ i druge organizirane snage civilne zaštite.

Prikaz planirane popune civilne zaštite na području Općine Kistanje:

Ukupno

Stožer civilne zaštite

Povjerenici

Postrojbe Opće namjene

53

10

13

30


6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti čine temelj sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje. Pravne osobe koje obavljaju poslove civilne zaštite djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu civilne zaštite za područje Općine Kistanje.

Općina Kistanje je 2016. je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite.  Potrebno je donijeti novu Odluku sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Kistanje. 
Općina Kistanje bi Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Kistanje definirala pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera civilne zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravnim osobama od interesa za civilnu zaštitu Općine Kistanje potrebno je dostaviti Izvode iz Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine Kistanje. Navedene pravne osobe kojima civilna zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju mjere, postupci i način realizacije operativnih zadaća.

III. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

1) UZBUNJIVANJE I OBAVJEŠĆIVANJE

Na području Općine Kistanje ne postoji sustav za uzbunjivanje.

2) EDUKACIJA I ZBRINJAVANJE

U cilju provedbe mjera civilne zaštite, posebno evakuacije i zbrinjavanja građana, u proteklom razdoblju sukladno financijskim mogućnostima nabavljana su sredstva civilne zaštite za potrebe Općine Kistanje. 
Nabavka opreme, sredstava, odora civilne zaštite te vježbe i izobrazba postrojbi i pripadnika civilne zaštite, realizirati će se na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Kistanje temeljem predloženog financijskog plana za naredno razdoblje u 2018. – 2019. godinu.

IV. OSPOSOBLJAVANJE I VJEŽBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE


Osposobljavanje za civilnu zaštitu je obrazovni proces u kojem sudionici civilne zaštite i spašavanja stječu visoku razinu stručno tehničkog znanja i vještine potrebne za izvršavanja zadaća u civilnoj zaštiti i spašavanju. Svaki subjekt u okviru svog djelokruga i mogućnosti provodi obuku i usavršavanje.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Šibenik obavljeno je osposobljavanje dijela članova Stožera civilne zaštite.
Sukladno zakonskim obvezama Načelnik Općine Kistanje obavio je stručno osposobljavanje u području civilne zaštite i spašavanja, a koje je provela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Edukacija i osposobljavanje građana za osobnu i uzajamnu zaštitu provodi se programima informativno – promotivnog djelovanja te kroz programe koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima civilne zaštite i spašavanja, kao i putem odgovarajućih vježbi civilne zaštite i spašavanja.

V. ZAKLJUČAK


U cilju stvaranja učinkovitih snaga civilne zaštite neophodno je da i dalje operativne snage, svi subjekti civilne zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje u koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite, stručnom službom za zaštitu i spašavanje Općine Kistanje i Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Šibenik sudjeluju u:

 • praćenju svih ugroza i događanja putem jedinstvenog komunikacijskog Centra 112,
 • izrađivanju i ažuriranju baze podataka za procjenjivanje ugroženosti i izradi Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite na području Općine kao i operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba  u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
 • vođenju kvalitetne baze podataka o ljudskim i materijalnim resursima, kao i o kritičnoj infrastrukturi,
 • pripremi organizacije za preventivno djelovanje u cilju podizanja pripravnosti i sposobnosti sustava na svim razinama,
 • podizanju načina informiranosti o osobnoj i uzajamnoj zaštiti te utvrđivanju načina  obavješćivanja građana i sudionika civilne  zaštite i spašavanja,
 • provedbi usvojenih standardnih operativnih postupaka i primjeni privremenih provedbenih naputaka

Općina Kistanje potiče koordinaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na svom području te posebno aktivira pravne osobe i udruge u sustavu civilne zaštite i spašavanja za aktivniji pristup u rješavanju problema čime doprinosi jačanju brige i skrbi za ljude, materijalna i kulturna dobra te okoliš na svom području.

Ova Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje za 2018.g. objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:810-03/18-01/10
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje,20.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković