ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije povodom ostavke člana općinskog vijeća Paška Ivanovića

Na temelju članka  80. St.1.Zakona o lokanim izborima (Narodne novine, broj 144/12 i 121/16) i članka 44. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09., 15/10. , 4/13. i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9. Sjednici  održanoj dana 04. Prosinca 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije povodom ostavke člana općinskog vijeća Paška Ivanovića

I.
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kistanje od dana 04. prosinca 2018.godine.
II.
Na temelju izvješća iz točke I. ovog zaključka utvrđuje se da su se ispunili zakonski uvjeti za prestanak obnašanja mandata člana Općinskog vijeća Općine Kistanje Paška Ivanovića dana 17.09.2018.g.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko –kninske županije».

KLASA: 021-05/18-01/14
URBROJ: 2182/16-01-18-2
Kistanje,04.prosinca 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković