ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ŠIBENIKU

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (,,Narodne novine " broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) i 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09, 15/10, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 04 .sjednici održanoj 09.prosinca 2018.g. donosi


Z A K L J U ČA K
O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
OPĆINSKOG SUDA U ŠIBENIKU

 

                                                                          I.
Predlaže se Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije da za suce porotnike Općinskog suda u Šibeniku imenuje:

1. Jovana Milinović, Vujasinovići 73, Ivoševci, 22305 Kistanje
2. Marko Kardum, Kardumi varoš 1A, Nunić, 22305 Kistanje,
3. Momčilo Grčić, Ulica 4. gardijske brigade 59, 23000 Zadar.

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit ć se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 021-05/18-01/20
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, 04. prosinca 2018.g.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković