ODLUKA o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. g.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12 i 15/15),Pravilnika o polugoišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i čl.32.Statuta Općine Kistanje(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 , 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8.sjednici,od 29.kolovoza 2018.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. g.

I.
Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. Lipnja 2018. g.KLASA:400-05/16-01/2, URBROJ:2182/16-02-18-1 od 29.svibnja 2018.g. u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke .
II.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. g. objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
III.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:400-06/18-01/2
URBROJ:2182/16-02-18-2
Kistanje, 29.svibnja 2018.g
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković