ZAKLJUČAKo prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje od 01. siječnja 2018.g. do 30.lipnja 2018.g.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10. 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8.sjednici održanoj 29.kolovoza 2018.godine, donijelo je:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje
od 01. siječnja 2018.g. do 30.lipnja 2018.g.

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje od 01. siječnja 2018.g. do 30.lipnja 2018.godine.

Članak 2.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 021-05/18-01/9
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.kolovoza 2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković