ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. g.

Na temelju članka 110.st.2.. Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12 i čl.32.Statuta Općine Kistanje(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 , 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7.sjednici,od 29.svibnja 2018.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. g.

I.
Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. g.KLASA:400-05/16-01/2, URBROJ:2182/16-02-18-1 od 29.svibnja 2018.g. u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke i zapisnika.
II.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. g. objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

 

III.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

 

  KLASA:400-05/16-01/2
URBROJ:2182/16-02-18-2
Kistanje,  29.svibnja 2018.g

            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković