ODLUKA o donošenju prvih izmjena Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. Godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu (“Narodne novine”,broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”br.8/09,15/10,4/13,2/18) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 7. sjednici od 29. Svibnja 2018.godine, donosi
ODLUKU
o donošenju prvih izmjena Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. i projekcije za
2019. i 2020. Godinu

1. Donose se Prve izmjene Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018.g. i projekcije plana za 2019. i 2020.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:400-06/18-01/1
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje,29.svibnja 2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković