Zaključak o davanju suglasnosti načelniku za sklapanju aneksa ugovora sa firmom Team trade j.d.o.o.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09.,15/10., 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 7.sjednici ,održanoj 29.svibnja 2018.g., donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti načelniku Općine Kistanje za sklapanje aneksa ugovora sa firmom Team Trade j.d.o.o. iz Kistanja

Članak 1.

Daje se suglasnost načelniku Općine Kistanje da sa firmom Team trade j.d.o.o. iz Kistanja, vlasnika Ivana Ćibarića sklopi Aneks ugovora o odgodi plaćanja za kupnju kat.čest.3998/75 k.o. Kistanje do 15.srpnja 2018.g.

Članak 2.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-01/18-01/10
URBROJ.2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.svibnja 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KISTANJE
Marko Sladaković