ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/2015), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/2016), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 46. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09,15/10, 4/13 i 2/18), načelnik Općine Kistanje, dana 29.svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Kistanje te imenuje načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožeri.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite koji obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 2.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnik Općine Kistanje.

Članak 3.

Administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .

Članak 4.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom, kojeg je na temelju članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj 82/15) ovlašten donijeti općinski načelnik.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Kistanje.
Članak 5.

U Stožer civilne zaštite Općine Kistanje imenuju se:
1. za načelnika – Borislav Šarić-prvi zamjenik načelnika Općine Kistanje
2. za zamjenika načelnika – Marko Sladaković- predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje
za članove Stožera:
3. Roko Antić-drugi zamjenik načelnika Općine Kistanje
4. Danijela Erceg– voditeljica Odjela za preventivu i planiranje ,Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik
5. Damir Žužić-pomoćnik načelnika Policijske postaje Knin
6. Mario Bilać-zamjenik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
7. Radovan Ognjenović-zapovjednik DVD „Sveti Juraj“ iz Kistanja
8. Momčilo Grčić-direktor Komunalnog poduzeća „Kistanje „ d.o.o. iz Kistanja
9. Aurelio Coen,dr.med.-Ordinaciji opće medicine u ambulanti Kistanje
10. Mirko Vojnović-komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Članak 6.

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite od 26.lipnja 2017.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/2017.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 810-05/18-01/5
URBROJ: 2182/16-02-18-1
Kistanje, 29.svibnja 2018.g.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić