ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Kistanje

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj 8/09.,15/10, 4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 06. sjednici, od 16.ožujka  2018. godine, donosi  

 

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Kistanje

 

Članak 1.
Ovom  odlukom osniva se Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.
Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i još  devet članova .
Članove Vijeća čine:

1. Goran Reljić, načelnik Općine Kistanje, predsjednik
2. Ivan Vidović, načelnik Policijske postaje Knin, zamjenik predsjednika
3. Marko Sladaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje, član
4. Borislav Šarić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Kistanje, član
5. Roko Antić, zamjenik općinskog načelnika Općine Kistanje, član
6. Sandra Ardalić, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, član
7. Dr. Aurelio Koen, doktor medicine u Domu zdravlja Knin, ambulanta Kistanje, član
8. Sanja Marasović, ravnateljica  Osnovne škole «Kistanje» u Kistanjama, član
9. Don Ivan Perković, župnik Rimokatoličke crkve u Kistanjama , Nuniću i Erveniku, član
10. Đorđe Veselinović,paroh kistanjski,paroh Srpske pravoslavne crkve u Kistanjama,član
11. Radovan Ognjenović, zapovjednik  DV «Sveti Juraj» ,Kistanje

Članak 3.
Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća .
Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Članak 4.
Zadatak Vijeća je:
- pružiti vodstvu i podršku nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti na lokalnoj razini,
-koordiniranje različitih službi,ustanova, udruga  i skupina građana,
-osigurati rano prepoznavanje kriminala i drugih oblika devijantnih ponašanja kao i problema koji ih generiraju,
-pronaći najbolju praksu i osigurati  njenu primjenu  u cilju rješavanja problema,
-osposobljavati za sudjelovanje u prevenciji kriminaliteta,
-učiniti dostupnim kriminalno-preventivne programe osjetljivim skupinama stanovništva,
-osigurati pouzdanost  kriminalno-preventivnih programa;

Članak 5.
Vijeće  donosi  Programa prevencije kriminaliteta na području Općine Kistanje uz zajedničko planiranje i djelovanje tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red i mir ,te kvalitetu života građana.

Program iz prethodnog stavka treba ima za cilj suzbiti nasilje u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mladih punoljetnih osoba, zloupotrebu droge, suzbiti sve oblike kriminaliteta te provođenje mjera radi osiguranja i povećanja mira i sigurnosti građana i imovine.

Članak 6.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke, odluke i druge materijale koje donosi Vijeće.

Predsjednika Vijeća  zamjenjuje potpredsjednik Vijeća , u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, svim ovlastima koje ima predsjednik Vijeća.

U  slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća,Vijeće saziva i njime predsjedava član Vijeća sa svim ovlastima koje ima predsjednik Vijeća, a kojeg pismeno odredi predsjednik Vijeća

Vijeće zasjeda po potrebi.

Članak 7.
Poziv za sjednicu Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici, predsjednik Vijeća dostavlja  svim članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.
Iznimno od odredbe stavka 1 .ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 8.
Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju na raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 10.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 11.
Rad u Vijeću je počastan.
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni naknadu troškova za rad u Povjerenstvu koje osniva Vijeće.

Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«.

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka  o  osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na
na području Općine Kistanje  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 9/2013).

KLASA:021-01/18-01/8
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 16.ožujka 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK