POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09,15/10,4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 06. sjednici, od -16.ožujka 2018. godine, donosi

 

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Kistanje

Članak 1.

U članku 43. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  ››Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njime.‹‹.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. koji se mijenja i glasi:


››Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koju donosi Općinsko vijeće do 31.prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u skladu sa posebnim zakonom.‹‹.

            Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:


››U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik,a koja sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju.‹‹.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. u kojem se iza riječi: ››zakonom određenom roku‹‹ dodaju riječi: ››i zbog razloga navedenih u zakonu‹‹

Članak 2.

U članku 68. stavku 2. alineja 5. se briše.

U istom članku iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
›› Općinsko vijeće, 2/3 većinom glasova svih vijećnika, donosi odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika.‹‹.

 

Članak 3.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

 

KLASA: 012-03/18-01/2
URBROJ: 2182/16-01-18-1
Kistanje, ­­­­­­­­­­­­­­­16. ožujka 2018.godine.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković