ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10,4/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  6.sjednici, od 16.ožujka 2018.godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017.godinu

Članak 1.

  1. Programom javnih potreba u oblasti kulture u 2017.g., planirano je 120.000,00 kuna, a isti je

ostvaren u visini od 100.500,00 kuna, odnosno 84 %.

  1. Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje u 2017.g., 

utrošena su kako slijedi:

 

Naziv

Plan (prve izmjene)

Ostvareno

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

38.000,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

42.500,00

Kulturno umjetnička društva

20.000,00

20.000,00

Ukupno:

120.000,00

100.500,00

     

 

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u  „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-05/18-01/4
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 16.ožujka 2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković