ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2017.godini

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 14//14 i 36/15) i  članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 6.sjednici od 16.ožujka  2018.g., donijelo je

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
Programa  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
u 2017.godini

 

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina Općine Kistanje u 2017.g.,kako slijedi:

A) Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2017.g. planiran u visini od 1.361.500,00 kn,

a ostvaren  u visini od 855.159,00 kuna , odnosno sa  63%.

         

Red..

Naziv

Planirano u 2017.g.

Izvršeno u 2017.

%

1.

Javne površine

22.000,00

0

0

2.

Nerazvrstane ceste-novo naselje“Kistanje 1“ itd.
-dovršetak Ul.Glama i M.Marulića, sa stručnim nadzorom:600.500,00 +nadzor
a)Radovi:      573.365,00 kn
b)Nadzor:       12.500,00 kn
Ukupno:     585.865,00 kn

-dovršetak ul.Gospe Letničke,115.000,00

728.000,00

 573.365,00
+ 12.500,00 nadzor

 

 

+114.669,00

=700.534,00

 

 

96,22

3.

Groblja

130.000,00

     16.875,00

12,97

4.

Javna rasvjeta

0

          0

0

5.

Ostalo-gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada,pročišćavanje fekalne kanalizacije i vodovodne mreže.

 

481.500,00

  
137.750,00

 

28,60

UKUPNI RASHODI:

 

1.361.500,00

   
855.159,00

 

63,00

 

 

A.2. Sredstva za financiranje ovog Programa ostvarena su :

Red.br.

Naziv

Planirano

Izvršeno  

1.

Komunalni doprinos

20.000,00

20.468,00

2.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

10.000,00

23.810,14

3.

Proračun Općine Kistanje

680.500,00

514.880,86

4.

Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

250.000,00

250.000,00

5.

Nacionalni park „Krka“

16.000,00

16.000,00

5.

Pomoć od Ministarstva gradnje i prostornog uređenja

0

0

6.

Pomoći od  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

325.000,00

0

7.

Pomoć od Šibensko-kninske Županija

60.000,00

30.000,00

8.

Ostalo –Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik

0

0

UKUPNI PRIHODI:

1.361.500,00

855.159,00

 

  1. JAVNE POVRŠINE

1.2. Za realizaciju gradnje javnih površina u 2017. Planirano je  22.000,00 kuna a ostvareno je  NIŠTA  (0,00 ) kuna
1.3.U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova,planiranim troškovima  i ostvarenim rashodima:


R.br

 

Naziv aktivnosti

 

Opis

Vrijednost u HRK

Planirano

Izvršeno

1.

Uređenje Trga  Petra Preradovića,Kistanje

Projektna dokumentacija za uređenje Trga P.Preradovića-dovršetak.

0

0

2.

Uređenje trga v.Nikole

Projektna dokumentacija Trga sv. Nikole-dovršetak.

0

0

3.

Uređenje javne površine u  funkc.
parka u Novom naselju “Kistanje

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parka u novom naselju Kistanje 1 ,Kistanje.

10.000,00

0

4.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju “Kistanje

Izgradnja parka (uređenje terena,nabava zemlje, tucan.izrada pješačkih staza  te nabava i sadnja trave i stabala

0,00

0

5.

Uređenje javne površine u funkciji parka u Novom naselju “Kistanje.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje parka

0

0

6.

Izgradnja I uređenje  javnih površina –šetnica,park,parkiralište.

Izgradnja auto kampa ,šetnica ,parka,parkirališta itd.-šire područje općine Kistanje.

0

0

7.

Uređenje okoliša

Uređenje okoliša i pripremni radovi na lokaciji budućeg EKO  centra  sa tržnicom  u Kistanjama .

0

0

8.

Priprema podloge za autobusne nadstrešnice.0

Uređenje temelja za postavljanje  autobusnih nadstrešnica ( x1 ).

2.000,00

0

9.

Nabava autobusnih nadstrešnica

Nabava dvije autobusne nadstrešnice  (x 1)

0

0

10.

Izgradnja moblnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi.

Izrada temelja-podloge za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner.

0

0

11.

 

Uređenje zelenih površina  uz  D59 kroz Kistanje

Priprema i uređenje zemljišta ,nabava sjemena trave i stabala te sadnja istih na  zemljišnom pojasu uz državnu cestu D59 

10.000,00

0

Ukupno:

22.000,00

0

2.NERAZVRSTANE CESTE

2.2. Za realizaciju nerazvrstanih cesta u 2017. planirano je  728.000,00 kuna a ostvareno je 700.534,00_kuna
2.3. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova i  planiranim sredstvima i izvršenjem:


R.b

Naziv aktivnosti

Opis

Planirano

Izvršeno

 

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

Izgradnja i uređenje cca  250metara ulice Marka Marulića  što podrazumijeva asfaltiranje kolovoza ,izgradnju i asfaltiranje nogostupa,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta.

 

600.500,00

 

 

573.365,00

2.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1 faza

Nadzor nad radovima na izgradnji i uređenju cca  250metara ulice Marka Marulića. 

 

12.500,00

12.500,00

3.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza,jugozapadno područje naselja-dovršetak izgradnje ulica.

Dovršetak izgradnje ulice Gospe Letničke

115.000,00

114.669,00

3.

Izgradnja priključaka na nerazvrstanu cestu.

Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na izgradnji priključaka nerazvrstanim cestama, u ukupnoj dužini od 50 metara.

0

0

4.

Autobusne nadstrešnice

Nabava  autobusnih nadstrešnica

0

0

5.

Zaštita od požar

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje protupožarnog puta Pištavac ,na području općine Kistanje

0

0

6.

Zaštita od požar

Izgradnja i uređenje protupožarnog puta Pištavac

0

                             0

7.

Nabava kosilice

Nabava kosilice za priključak na kamion za protupožarnu zaštitu

0

0

Ukupno:

728.000,00

700.534,00

3. GROBLJA

3.1. Za realizaciju izgradnje infrastrukture  groblja u 2017. Planirano je  130.000,00 kuna a ostvareno je 16.875,00 kuna.
3.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova ,planiranim i ostvarenim sredstvima:


R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Planirano

Izvršeno

 

Izgradnja  ograde /kapele na mjesnim grobljima/općenito

Projektna dokum.za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju građ.objekata na grobljima (kapelice, ograde).

30.000,00

14.750,00
+2.125,00 dopuna projekta izvedbe
16.875,00

 

Izgradnja ograde/kapele na mjesnom groblju Varivode

Radovi-dio  Općine Kistanje (nabava i doprema materijala-radove izvode mještani /o svom trošku).

50.000,00

0

 

Izgradnja ograde groblja u Biovičinom Selu

Iskop temelja, nabava i doprema materijala za izvedbu ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu (radove izvode mještani naselja Biovičino Selo sami / o svom trošku).

50.000,00

0

Ukupno:

130.000,00

16.875,00

4. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALN INFRASTRUKTURE  ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA ,
PROČIŠĆAVANJA FEKALNE KANALIZACIJE I DIO KOJI  SUFINANCIRA OPĆINA KISTANJE ZA IZGRADNJU 
VODOVODNE MREŽE

4.1. Za realizaciju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada , pročišćavanje fekalne kanalizacije i dio koji
sufinancira  Općine Kistanjene za izgradnju vodovodne mreže u 2017. Planirano je   481.500,00 kuna a ostvareno je 137.750,00 kuna.
4.2. U nastavku je tabelarni prikaz pojedinih objekata i uređaja po  mjestima izgradnje s opisom poslova,planiranim i ostvarenim troškovima:


R.br.

Naziv aktivnosti

Opis

Planirano

Izvršeno

1.

Nabava  mobilnog reciklažnog dvorišta tip kontejner

Nabava mobilnog reciklažnog dvorište tipa kontejner za odlaganje raznog otpada (x2)

0

0

2.

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta-izrada podloge /temelja.

Izgradnja  podloge/temelja za postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta tipa kontejner (x2)

0

0

3.

Odlagalište “Macure-Jelenik”

Izrada projektne dokumentacije  za:
- sanaciju odlagališta “Macure-Jelenik”

350.000,00

121.500,00

4.

Stacionarlno reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija-za reciklažno dvorište komunalnog otpada iu reciklažno dvorište za građevinski otpad

80.000,00

 

0

5.

Stacionarno reciklažno dvorište

Izgradnja –pripremni radovi .

0

0

6.

Izgradnja vodovodne mreže za zaseok Reljići/ Macure

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža (dio)

0

0

7.

Dovodni gravitacijski cjevovod Kistanje-manastir Krka .

Izrada projektne dokumentacije-Izvedbeni projekt sa tender dokumentacijom dovršetak. Geodetskog elaborata za izvlaštenje  cestovno zemljište

17.000,00

16.250,00

8.

Kanalizacija u Ul.Dr.F.Tuđmana

Uređenje-sanacija

0

0

9.

Sanacija  i održa. septičkih jama

Priključci kuća na kanalizacijski sustav

34.500,00

0

10.

Zaštita okoliša

Nabava kompostera  za kućni otpad

0

0

Ukupno:

481.500,00

137.750,00

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-04 /18-01/4
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 16.ožujka 2018.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković