ODLUKA o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 4. Odluke o načinu raspolaganja,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 12/2017.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici od 12.prosinca 2017.g.,donosi

ODLUKU
o  prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje

I.
Odobrava se prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Kistanje označenog kao:
1.kat.čest.br.3998/73 k.o.Kistanje, površine  500m2,upisano u  ZK uložak 1499,u naravi gradilište
2.kat.čest.br.3998/74 k.o.Kistanje, površine  500m2,upisano u  ZK uložak 1499,u naravi gradilište
3.kat.čest.br.3998/75 k.o.Kistanje, površine  500m2,upisano u  ZK uložak 1499,u naravi gradilište

II.
Za prodaju zemljišta iz točke I.ove odluke raspisati javni natječaj,koji će se provesti putem javnog prikupljanja pisanih ponuda .
III.
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina od tri člana .

IV.
Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji  ispunjava i sve druge uvjete iz javnog natječaja smatra se najpovoljnijim ponuditeljem.
V.
(1)Početna cijena  m2 građevinskog zemljišta  navedenog pod točkom 1.,2 . i  3. iz točke I.ove odluke iznosi:40kn/m2.

(2)Početna cijene nekretnine utvrđena je na temelju Procjembenog  elaborata  tržišne vrijednosti nekretnine od koju je izradio Sudski vještak za građevinarstvo Ivica Božić, Zvonimirova 28,Drniš , veljača ,2017.g.,
KLASA:944-01/17-01/1,URBROJ:2182/16-02-17-1 od 06.03.2017.g.

(3) Nakon provedenog postupka javnog natječaja ovo Općinsko vijeće donijeti će odluku o prodaji nekretnine     najpovoljnijem ponuditelju.
VI.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje  prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.

VII.
U cilju provedbe ove Odluke Općinsko vijeće Općine Kistanje donijet će Odluku o raspisivanju javnog natječaja sukladno odredbi članka 7.Odluke  o načinu raspolaganja,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu  Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.12/2017.).

VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković

KLASA:944-01/17-01/3
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 12.prosinca 2017.g.