PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 39. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na  4.sjednici održanoj 12.prosinca 2017.g.,  donijelo je

 

 P R O G R A M
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje  za 2018. godinu

Članak 1.

  1. Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2018. godini iz Proračuna Općine Kistanje i provođenje aktivnosti "Igraonice za djecu-cjelogodišnji program".
  2. Javne potrebe iz stavka 1. zadovoljavat će se ostvarivanjem programa predškole  koji se provodi u Općini Kistanje od listopada 2017.g. do 31.svibnja 2018.g.  
  3. Cilj koji se želi ostvariti provođenjem navedenog programa je zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta, cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike.

Članak 2.


Za provođenje  ovog Programa, u Proračunu  Općine Kistanje  za 2018. godinu osigurat će se ukupno
65.000,00 kuna .

Članak 3.

  1. Sredstva za plaće  zaposlenima iz st.1.t.1.čl.2.ovog Programa uplatit će se u korist žiro računa Osnovne

    škole "Kistanje" iz Kistanja  na njen pisani zahtjev a temeljem prethodno zaključenog ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za provedbu ovog Programa.

  2. Sredstva  za materijalne troškove (nabava slikovnica, bojica,bilježnica i drugo) iz st.1.t.3.čl.2.ovog Programa doznačit će se na žiro račun tvrtke kod koje će se nabaviti potrebna sredstva za provedbu programa.

 

Članak 4.
Osnovna škola "Kistanje"  iz Kistanja  , odnosno odgajateljica angažirana na provedbi  predškolskog odgoja iz članka 1.ovog Programa, podnosi  načelniku Općine Kistanje pisano izvješće .

 

Članak 7.

Ovaj Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje  za 2018. godinu  stupa na snagu prvog dana od objave u  Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od  1. siječnja 2018. godine.

 

KLASA:
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje, 12.prosinca  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković