ODLUKA o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2018.g. i projekcije proračuna za 2019. i 2020.godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,136/12.,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09.,15/10 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje  na 4.sjednici,od 12.prosinca 2017.g.,donijelo je

 

ODLUKU
o donošenju Proračuna Općine Kistanje za 2018.g. i projekcije proračuna
za 2019. i 2020.godinu

 

  1. Donosi se Proračun Općine Kistanje  za 2018.g. i projekcija proračuna za 2019 i 2020.godinu

u tekstu u tekstu  koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
sastavni  dio ove Odluke i ovog zapisnika.

  1. Ova Odluka stupa na snagu dan  nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske

županije" .

 

KLASA:021-01/17-01/22
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,12.prosinca 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković