ODLUKA o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka 7.st.3. i članka 39. st.2.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „broj 8/09,15/10. i 4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici,od 12.prosinca 2017.g.,donosi

ODLUKU
o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu

1. Donose se Četvrtke izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017.g. u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:021-01/17-01/18
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,12.prosinca 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković