ODLUKA o donošenju Trećih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne na području općine Kistanje u 2017.g.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3 .sjednici od 24.listopada 2017.g., donijelo je

ODLUKU
o donošenju Trećih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne
na području općine Kistanje u 2017.g.


1.Donose se Treće izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Kistanje u 2017.g.u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.
2.Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:____________________
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković