ODLUKU o donošenju Trećih izmjena i dopuna programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g.

Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13.,153/13.,147/14,36/15), članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici od 24.listopada 2017.g., donijelo je

ODLUKU
o donošenju Trećih izmjena i dopuna programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g.

1.Donose se Treće izmjene i dopune programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017.g.u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.
2.Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-05/17-01/21
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković