PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,152/14. i 99/15.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2..sjednici, od 03.kolovoza 2017.g., donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu

Članak 1.
U članku 2. Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.15/2016) , iznos 927.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom:1.035.900,00 kuna.

Članak 2.
 U članku 3. Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.15/2016) , se raspodjeljuju na slijedeći način:

                                                                                                                PLAN               I.IZMJENE
u kunama


1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

40.000

60.000

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000

10.000

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000

30.000

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000

500.000

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000

5.000

6. Pomoć starim i nemoćnim

93.000

0

7. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

5.000

10.Sufinanciranje programa javnih radova

144.000

146.900

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom  socijalne pomoći

75.000

75.000

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole/ mala škola

15.000

 

13. Program predškole (Mala škola)

 

35.000

14. Igraonice za djecu i mladež-cjelogodišnji program

 

30.000

15.Godišnje nagrade učenicima srednjih škola i studentima

0

39.000

16. Podmirenje troškova stanovanja  korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu

0

100.00

SVEUKUPNO:

927.000

1.035.900

Izvori financiranja

PLAN

I.Izmjene

Općina Kistanje

249.000

357.900

Šibensko-kninska županija

500.000

500.000

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

8.000

8.000

Hrvatski zavod za zapošljavanje

170.000

170.000

UKUPNO:

970.000

1.035.900

Članak 2.

Ovaj Program  stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji», a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

KLASA:021-05/16-01/22
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje , 03.kolovoza  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković