ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu

Na temelju članka 7.st.3.i članka 39.stasvka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“,broj 87/08 i 15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 5/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2.sjednici Općinskog vijeća Općine Kistanje, od 03.kolovoza 2017.godine, donosi

ODLUKA
o donošenju Izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu

I.

1. Donose se Izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

2. Ova odluka i Izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje (II) za 2017.godinu,objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

II.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:400-06/17-01/2
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 03.kolovoza 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković