PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13.,147/14.,36/15),  članka 101.st.1.,čl. 107. i čl.108.st.1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14.) ,Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici od 27.veljače  2017.g., donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu , članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.

1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena  troškova-vrijednost u HRK

Plan 2017.g.

Prve izmjene

1.

Troškovi električne energije

250.000,00

250.000,00

2.

Javna rasvjeta
-održavanje uređaja i opreme javne rasvjete
-zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature
-nepredviđene rekonstrukcije
-sanacija nakon štete
-modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
-usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o 
standardima upravljanja rasvjetom

150.000,00

150.000,00

 

Ukupno (1+2):

400.000,00

400.000,00

  2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

400.000,00

587.500,00

1.1.

Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada završnog sloja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika .

400.000,00

 

587.500,00

 

2.

Čišćenje snijega

30.000,00

10.000,00

 

Ukupno (1+2):

430.000,00

597.500,00

   3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova-vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Održavanje javnih površina

182.000,00

150.000,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina

22.000,00

10.000,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

0,00

1.3.

Održavanje groblja i spomen ploča

10.000,00

10.000,00

1.4.

Sanacija zidova lokve Lalića i lokve u Varivodama
( I.dio )

120.000,00

120.000,00

1.5.

Sitni inventar - nabava klupa i druge urbane opreme

10.000,00

0,00

1.6.

Održavanje groblja i spomen ploča

10.000,00

10.000,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

450.000,00

450.000,00

 

Ukupno (1+2):

632.000,00

600.000,00

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

20.000,00

20.000,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

10.000,00

10.000,00

 

Ukupno(1+2):

30.000,00

30.000,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Planiranje terena odlagališta-čišćenje

10.000,00

0,00

1.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

20.000,00

3.

Odvoz glomaznog otpada

10.000,00

10.000,00

4.

Deratizacija-dezinsekcija

43.000,00

43.000,00

    5.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

5.000,00

5.000,00

6.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a "Sveti Juraj" Kistanje

230.000,00

230.000,00

7.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

 

Ukupno :

323.000,00

313.000,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

Procjena troškova-vrijednost u HRK

Plan 2017.

Prve izmjene

1.

Javna rasvjeta

400.000,00

400.000,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

430.000,00

597.500,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

632.000,00

600.000,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

30.000,00

30.000,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

323.000,00

313.000,00

 

Ukupno:

1.815.000,00

1.940.500,00

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:

"Članak 4.

Procjena troškova za djelatnosti navedene u ovom Programu iznose ukupno 1.940.500,00 kuna ,
a izvori financiranja su slijedeći

NAZIV

Procjena troškova-vrijednosti u HRK

Plan  2017.

Prve izmjene

Prihodi od komunalne naknade

200.000,00

200.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

100.000,00

0,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova  EU

250.000,00

478.000,00

Županija Šibensko-kninska

60.000,00

60.000,00

Hrvatske vode

0,00

60.000,00

Proračun Općine Kistanje

1.205.000,00

1.142.500,00

UKUPNO:

1.815.000,00

1.940.500,00

Članak 3.

Odredbe članka 5.,6. i 7.  ovog Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 8.
Prve izmjene  dopune Program održavanja komunalne infrastrukture stupaju na  snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a  primjenjuje se od 01.siječnja  2017.godine.

KLASA:363-01/16-01/14
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje , 27.veljače  2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković