ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠATAJA O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona  o komunalnom gospodarstvu ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 26/03-pročišćeni tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12,94/13.,153/13 i 14/14), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/06,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27.veljače  2017.godine, donosi

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠATAJA O IZVRŠENJU
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini

 

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g.
  2. Utvrđuje se da je Program održavanja komunalne infrastrukture planiran u visini od 1.914.000,00 kuna , a ostvaren je u visini od 1.833.211,00 kuna, odnosno sa 95,70%.
  3. Program je ostvaren  kao slijedi:

1)Javna rasvjeta


Redni
broj

OPIS POSLOVA

PLAN
(II. izmjene)

Ostvareno

1.

Troškovi električne energije

300.000,00

274.156,00

2.

Javna rasvjeta:
održavanje uređaja i opreme javne rasvjete,zamjena dotrajalih stupova i rasvjetne armature nepredviđene rekonstrukcije,sanacija nakon štete
,modernizacija javne rasvjete u svrhu poboljšanja energetske  učinkovitosti,
usklađivanje postojeće javne rasvjete sa novom zakonskom regulativom o  standardima upravljanja rasvjetom

              170.000,00

 

158.903,00

 

Ukupno:

470.000,00       

433.059,00

 2) Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama


Redni
broj

OPIS POSLOVA

PLAN
(II.izmjene)

Ostvareno

1.

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

430.000,00

429.355,00

1.1.

Održavanje asfaltiranih cesta:krpanje i sanacija udarnih rupa,strojno frezanje dotrajalih asfaltiranih površina,popravljanje rubnjaka,izrada nosivog sloja asfalta,izrada  završnog  loja asfalta,korekcija visine poklopaca i ugradnja slivnika .

430.000,00

429.355,00

1.2.

Čišćenje snijega

0,00

0,00

 

Ukupno:

430.000,00

429.355,00

3) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina


Redni
broj

OPIS POSLOVA

PLAN
(II.izmjene)

Ostvareno

1.

Održavanje javnih površina

47.000,00

40.817,00

1.1.

Sanacija i održavanje javnih površina

22.000,00

15.875,00

1.2.

Nabava klupa i druge urbane opreme

0,00

0,00

1.5.

Održavanje groblja i spomen ploča

25.000,00

24.942,00

2.

Održavanje čistoće javnih površina-K.P.Kistanje d.o.o.(uključujući sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na deponij)

570.000,00

556.128,00

 

Ukupno:

617.000,00

596.945,00

 

4) Veterinarski i sanitarni poslovi


Redni
broj

OPIS POSLOVA

PLAN
(II.izmjene)

Ostvareno

1.

Veterinarski poslovi hvatanja životinja bez nadzora i uklanjanje stradalih životinja na prometnicama

       2.500,00

2.500,00

2.

Održavanje precrpnice kanalizacije u novom naselju Kistanje 1,Kistanje

21.500,00       

10.750,00

 

Ukupno:

24.000,00         

13.250,00

5) Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture


Redni
broj

OPIS POSLOVA

PLAN
(II.izmjene)

Ostvareno

1.

Planiranje terena odlagališta-čišćenje

10.000,00

0,00

1.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

0,00

3.

Odvoz glomaznog otpada

10.000,00

9.938,00

4.

Deratizacija-dezinsekcija

43.000,00

42.500,00

    5.

Nadzor nad izvođenjem deratizacije

5.000,00

5.150,00

5.

Materijalni rashodi (kontejneri,košare itd.)

0,00

0,00

6.

Financiranje protupožarne djelatnosti DVD-a "Sveti Juraj" Kistanje

246.500,00

246.500,00

7.

Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja

5.000,00

5.000,00

8.

Održavanje vodovodne infrastrukture-vodovodnog sustava i uređaja

20.000,00

4.093,00

9.

Sanacija(popravak) kanalizacijskog sustava

10.000,00

5.456,00

10.

Sanacija i održavanje septičkih jama

0,00

0,00

11.

Održavanje  Imhoff taložnika 

60.000,00

41.320,00

 

Ukupno:

383.000,00

359.957,00

Rekapitulacija troškova


Redni broj

Naziv

PLAN
(II.izmjene)

Ostvareno

1.

Javna rasvjeta

  460.000,00     

433.059,00

2.

Održavanje i upravljanje nerazvrstanim cestama

4 30.000,00       

430.000,00

3.

Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina

617.000,00        

596.945,00

4.

Veterinarski i sanitarni poslovi

24.000,00          

13.250,00

5.

Ostali poslovi održavanja komunalne infrastrukture

383.000,00       

359.957,00

 

Ukupno:

1.914.000,00    

1.833.211,00

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORI FINANCIRANJA


NAZIV

PLAN
(II.izmjene)

Ostvareno

Prihodi od komunalne naknade

150.000,00

153.899,00

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

0,00

0,00

Ministarstvo regionalnog razvoja  i fondova Europske unije

0,00

0,00

Proračun Općine Kistanje

1.764.000,00

1.679,312,00

UKUPNO:

1.914.000,00

1.833.211,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/17-01/5
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje , 27.veljače  2017.g..

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković