ODLUKA o sanaciji i uređenju dvorane zgrade doma kulture u Kistanjama

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije " 8/09.,15/10. i 4/13).  Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 24.sjednici, održanoj dana  27.veljače    2017. g., donijelo je

 

ODLUKU
o sanaciji i uređenju dvorane zgrade doma kulture u Kistanjama

 

Članak 1.

  1. U Proračunu Općine Kistanje  za 2017.godinu planiraju se i osiguravaju financijska sredstva u visini do 100.000,00 kuna za sanaciju i uređenje  dvorane zgrade doma kulture u Kistanjama  u funkciji poboljšanja uvjeta za korištenje prostora dvora  i povećanja broja mjesta  u dvorani.
  2. Sredstva iz stavka 1.ove odluke utrošit će se prema odgovarajućem odobrenom tehničkom rješenju Projektanta.
  3. Za provedbu ove odluke zadužuje se općinski načelnik.
  4. Sredstva za provedbu ove odluke  moguće je osigurati i iz drugih izvora financiranja.

 
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-05/17-01/6
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k

Marko Sladaković