ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2016.g.

Na temelju  članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj82/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09 i 15/10), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici  od 27.veljače 2017.g.,  donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2016.g.

 

I.

Prihvaća se Analiza stanja  sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2016.godinu .

II.

Analiza  stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje u 2016.g. čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

KLASA:810-03/17-01/2
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje , 27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković