ODLUKA o komunalnim djelatnostima

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 4.st.1., članka 7., članka 11. stavka 1. i 2. i članka 15. St.2.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14,36/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje  (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na sjednici 17 sjednici,  održanoj dana  18.siječnja 2016. godine donosi

 

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom  Odlukom  određuju se komunalne djelatnosti ,uvjeti i način njihovog obavljanja te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti  i poslova na području Općine Kistanje.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.

Na području Općine Kistanje obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
1. Opskrba pitkom vodom
2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3. Održavanje čistoće
4. Održavanje javnih površina
5. Održavanje nerazvrstanih cesta
6. Obavljanje dimnjačarskih  poslova
7. Održavanje javne rasvjete
8. Deratizacija i dezinsekcija
9.Održavanje groblja i objekata na groblju
10. Vatrogasna djelatnosti

1.) Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.
2.)Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja  atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
3.)Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.
4.)Pod održavanjem javnih površina kao komunalne djelatnosti razumijeva se sakupljanje i odvoz sitnog otpada s javnih površina  na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima,održavanje javnih
neuređenih i hortikulturno uređenih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova,
spomen obilježja, dječjih igrališta, uključujući i pripadajuču opremu javnih površina.
5.)Pod održavanjem nerazvrstanih cesta kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje površina
cesta i pješačkih putova koji se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koji su pristupačni većem broju
korisnika, koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Pod održavanjem smatra se i čišćenje snijega
i hitne intervencije sanacija i popravaka površina i objekata koji čine dio nerazvrstanih cesta.
6.)Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti razumijeva se obveza kontrole i
izvedbe radova na čišćenju dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
7.)Pod održavanjem javne rasvjete kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje objekata i uređaje
javne rasvjete.
8.)Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija se određuje kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja za
Općinu Kistanje u skladu sa stavkom 13. članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a
podrazumijeva provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog
suzbijanja insekata i glodavaca na području Općine  Kistanje.
9.)Pod održavanjem groblja i objekata na groblju  razumijeva se održavanje prostora  za obavljanje
ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop  pokojnika.
10.)Vatrogasna djelatnost se određuje kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja za Općinu Kistanje
u skladu sa stavkom 13. članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koju Općina Kistanje obavlja
putem svog Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Sveti Juraj"  i Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina
u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10).

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke obavljaju se na slijedeći način:
-putem trgovačkog društva"Vodovod i odvodnja " d.o.o. Šibenik,
-putem trgovačkog  poduzeća Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o., čiji je osnivač Općina Kistanje,
-pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
-prave i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
-udruge koje se bave vatrogasnom djelatnošću.

IV. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKOG DRUŠTVA
     "VODOVOD I ODVODNJA " D.O.O. ŠIBENIK

Članak 4.

(1)Trgovačko društvo "Vodovod i odvodnja " d.o.o. Šibenik  na području Općine Kistanje obavlja  javnu
vodoopskrbu .
(2)Po reguliranju međusobnih odnosa Trgovačko društvo "Vodovod i odvodnja "d.o.o.Šibenik obavljat će  
i  javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda .
(3)Javna odvodnja u skladu s člankom 3. stavka 1. točke 28. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11,
56/13, 14/14) uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
(4)Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama  može se obavljati i putem davanja
koncesije ,kada je to potrebno.

V. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM KOMUNALNOG PODUZEĆA
     "KISTANJE"  d.o.o.Kistanje
Članak 5.

Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o.  povjerava se obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, i to:
1. Održavanje čistoće
2. Održavanje javnih površina
3.Održavanje groblja i objekata na groblju

1.Održavanje čistoće
Članak 6.

(1)Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog
otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

(2)Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem  
Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o. Kistanje .

 

2.Održavanje javnih površina
Članak 7.

Pod održavanjem javnih površina kao komunalne djelatnosti razumijeva se sakupljanje i odvoz sitnog otpada s javnih površina  na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima,održavanje javnih neuređenih i hortikulturno uređenih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, spomen obilježja, dječjih igrališta, uključujući i pripadajuču opremu javnih površina.

 

2.Održavanje groblja i objekata na groblju

Članak 8.

(1)Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i  
sprovoda pokojnika te ukop pokojnika.
(2)Grobljima na području Općine Kistanje upravlja Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Kistanje, u
svojstvu uprave groblja.
(3)Upravljanje grobljima razumijeva ,sukladno odredbama Zakona o grobljima:
-dodjelu grobnih mjesta
-uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja,na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima
,pri  čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim  i estetskim vrijednostima.
(4)Upravljanje grobljem  podrazumijeva izvršavanje javnih ovlasti  koja uprava groblja obavlja  na
temelju zakonskog ovlaštenja  utvrđenog odredbama Zakona o grobljima, i to:
-donošenje rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme,
-vođenje grobnog očevidnika,
-vođenje registra umrlih osoba, i drugo.

 

VI. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 9.

Na području Općine Kistanje  dodjeljivanjem koncesije obavljat će se  sljedeće komunalne djelatnosti :
- crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
- obavljanje dimnjačarskih poslova

1.Crpenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih ,sabirnih i crnih jama

Članak 10.

(1)Komunalna djelatnost crpenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,
podrazumijeva obvezu crpenja,odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih ,sabirnih i crnih jama na
području Općine Kistanje.
(2)Koncesija za crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, daje se na
najdulje na  vrijeme od četiri  godine.

 

2.Obavljanje dimnjačarskih poslova
Članak 11.

(1)Pod komunalnom djelatnošću obavljanja dimnjačarskih poslova  podrazumijeva se obveza kontrole i izvedbe radova na čišćenju dimovodnih objekata i uređaja za  loženje.
(2) Koncesija za dimnjačarske poslove  daje se na najdulje na vrijeme  od četiri godine.

Članak 12.

(1)Općinsko vijeće Općine Kistanje  utvrđuje da će se pripremne radnje i postupak davanja koncesija
provoditi  sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
(2)Obavijest o namjeri davanja koncesije, kojom započinje postupak davanja koncesije, objavljuje
općinski načelnik Općine Kistanje  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a
nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, objavljuje se i  na web stranici Općine Kistanje s navedenim
datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(3)Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte Općine Kistanje;
2. Predmet koncesije:
- vrstu i predmet koncesije,
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
- mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
- rok trajanja koncesije,
- procjenu vrijednosti koncesije.
3. Rok:
- rok za dostavu ponuda,
- adresu na koju se moraju poslati ponude,
- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda.
4. Razloge isključenja ponuditelja;
5. Uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog
zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;
6. Vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;
7. Kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnije ponude;
8. Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Članak 13.

(1)Postupak davanja koncesije provodi stručno povjerenstvo za koncesiju,koje se sastoji od predsjednika,
zamjenika i tri člana, a imenuje ga načelnik Općine Kistanje prije početka postupka davanja koncesije.
(2)Ministarstvo nadležno za financije može imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo u roku od
deset dana od dana zaprimljene obavijesti o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva.
(3)Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:

  1. suradnja s načelnikom Općine Kistanje pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
  2. analiza koncesije radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva,
  3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
  4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
  5. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije,
  6. vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih i o svojem radu sastavlja Zapisnik  koji potpisuju  svi članovi povjerenstva, koji  zapisnik prosljeđuje Općinskom načelniku.Temeljem ovog zapisnika  općinski načelnik  sastavlja prijedlog  Odluke o odabiru  najpovoljnije ponude i upućuje  ga Općinskom vijeću  na konačno donošenje.

Članak 14.

(1)Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Općinsko vijeće Općine Kistanje (u daljnjem tekstu
Općinsko vijeće) donosi odluku o davanju koncesije.
(2)Odluka o davanju koncesije je upravni akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog stručnog
povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s
dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.
(3)Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude za donošenje odluke o
davanju koncesije je  najpovoljnija cijena ponude.
(4)U smislu prethodnog stavka , najpovoljnija cijena ponude je najniža cijena usluga uz istovremeno
najvišom cijenom naknade za koncesiju..
(5)Kriteriji iz ovog članka moraju biti  sadržani u dokumentaciji za nadmetanje , u pozivu za prikupljanje
ponuda i u javnom natječaju.

Članak 15.

(1)Odluka o davanju koncesije sadrži:
1. naziv davatelja koncesije,
2. broj odluke i datum donošenja odluke,
3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,
5. vrstu i predmet koncesije,
6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,
7. rok na koji se daje koncesija,
8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,
9. iznos naknade za koncesiju
10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem
koncesije,
11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
12. uputu o pravnom lijeku,
13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

(2)Na temelju odluke o davanju koncesije, ugovor o koncesiji sklapa Općinski načelnik Općine Kistanje.
(3)Općinski načelnik Općine Kistanje kao Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije
isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o davanju koncesije
svakom ponuditelju.
(4)Općinski načelnik Općine Kistanje mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje
ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o davanju koncesije postala
izvršna.

Članak 16.

Općina Kistanje kao Davatelj koncesije dužna je prije sklapanja ili prije stupanja na snagu  ugovora o koncesiji prikupiti od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja za dobivanje koncesije potrebna jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo) u iznosu određenom u skladu s procijenjenom vrijednosti koncesije.

Članak 17.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
1. djelatnost ili područje za koju se daje koncesija,
2. rok na koji se koncesija daje,
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5. prava i obveze davatelja koncesije,
6. prava i obveze koncesionara,
7. jamstava i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
8. način prestanka koncesije,
9. ugovorne kazne.

VII. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 18
.

Komunalne djelatnosti koje se u Općini Kistanje mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova su:

  1. održavanje nerazvrstanih cesta
  2. održavanje javne rasvjete
  3. deratizacija i dezinsekcija
1.Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 19.

(1)Pod komunalnom djelatnošću  održavanja nerazvrstanih cesta  podrazumijeva se održavanje površina
cesta i pješačkih putova koje svako može koristiti  slobodno  na način  i pod  uvjetima određenim
Zakonom o cestama  i drugim propisima ,koje nisu razvrstane kao javne ceste , koje se  koriste za
promet po bilo kojoj osnovi  i koje su pristupaćne  većem broju korisnika. Pod održavanjem smatra se i
čišćenje snijega i hitne intervencije sanacija i popravaka površina i objekata koji čine dio nerazvrstanih
cesta.
(2)Održavanje nerazvrstanih cesta , sukladno Pravilniku o održavanju cesta ,dijeli se na :
a)Redovito održavanje  koje podrazumijeva slijedeće poslove:
– Nadzor i pregled cesta i objekata,
– Redovito održavanje prometnih površina,
– Redovito održavanje bankina,
– Redovito održavanje pokosa,
– Redovito održavanje sustava odvodnje,
– Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,
– Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
– Redovito održavanje vegetacije,
– Osiguranje preglednosti,
– Čišćenje ceste,
– Redovito održavanje cestovnih objekata,
– Interventni radovi,
– Zimska služba.

            b) Izvanredno održavanje koje podrazumijeva slijedeće poslove:
– obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora
– ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje
– mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste
– poboljšanje sustava odvodnje ceste
– zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste   
(kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste
– saniranje odrona, popuzina,
– radovi na zaštiti kosina od erozije,
– sanaciju obložnih zidova,
– zaštitu ceste od podlokavanja,
– radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od   
sniježnih zapuha,
– pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje  
poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima
se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
– uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme)
kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
– poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,
– obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.
– i drugo

(3) Svaki od  navedenih poslova redovitog ili izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta može biti 
predmet  posebnog (zasebnog)  postupka za odabir  izvoditelja  te sklapanja ugovora.
(4) Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta temeljem ugovora može se dati
najdulje na vrijeme od četiri godine.

2.Održavanje javne rasvjete
Članak 20.

(1)Pod održavanjem javne rasvjete kao komunalne djelatnosti razumijeva se održavanje objekata i uređaje
javne rasvjete  uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih i
nerazvrstanih cesta koje se nalaze na području  naselja Općine Kistanje.
(2) Povjeravanje komunalnih poslova održavanja  javne rasvjete  temeljem ugovora može se dati najdulje
na vrijeme od četiri godine.

3) Deratizacija i dezinsekcija
Članak 21.

(1) Deratizacija i dezinsekcija  podrazumijeva provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca na području Općine  Kistanje.
(2) Obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije  temeljem ugovora može se dati najdulje na
vrijeme od četiri godine.

Članak 22.

(1)Vrijeme na koje će se zaključiti pisani ugovor  za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka  18.ove
Odluke utvrđuje općinski načelnik Općine Kistanje posebnom odlukom ,prije provedbe postupka.
(2) U slučaju povećanja opsega  komunalnih poslova,u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sklopit će
se dodatak osnovnom ugovoru koji će zaključiti općinski načelnik Općine Kistanje  u skladu sa svojim
zakonskim ovlastima, bez posebne odluke Općinskog vijeća Općine Kistanje.
Članak 23.

(1)Postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih djelatnosti iz članka 18.
ove odluke provodi se na dva načina:
- prikupljanje ponuda po pozivu i
- javnim natječajem.
(2)Prikupljanje ponuda po pozivu pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u  
godišnjem  iznosu  ne prelazi  procijenjenu vrijednost poslova komunalne djelatnosti od 200.000,00 kn
bez PDV-a
(3)Javnom  natječaju  pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem  iznosu
prelazi  procijenjenu vrijednost od 200.000,00 kn bez PDV-a.
(4)Odluku o prikupljanju ponuda iz stavka 1. ovog članka donosi  općinski načelnik Općine Kistanje .

Članak 24.

Postupak prikupljanja ponuda iz članka  23. ove Odluke provodi Povjerenstvo  koje imenuje općinski načelnik Općine Kistanje, koje se sastoji od  predsjednika i  najmanje još dva člana.

1. Prikupljanje ponuda po pozivu
Članak 25.

(1)Prikupljanje ponuda po pozivu provodi se pozivom za dostavu ponude .
(2)Poziv za dostavu ponude šalje se na najmanje tri adrese poznatih  ponuditelja, registriranih za
obavljanje komunalne djelatnosti za koju se prikupljaju ponude.
(3)Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje općinski načelnik Općine Kistanje.
(4)Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente kako bi ponuditelj imao jasan uvid u ono što
mora nuditi i što mora priložiti ponudi.
(5)Otvaranje primljenih ponuda  povjerenstvo može obaviti  javno ili bez prisutnosti predstavnika
ponuditelja, a isto mora biti naznačeno u pozivu za dostavu ponuda.
(6)Prikupljanje ponuda po pozivu provodi se na način i po postupku određenom za javni natječaj osim
što se poziv ne objavljuje u dnevnom tisku.

2. Javni natječaj
Članak 26.

(1)Javni natječaj  objavljuje se u dnevnom  tisku, a utvrđuje ga načelnik Općine Kistanje.
(2)Nakon što je objavljen u dnevnom tisku  javni  natječaj, neizmijenjenog sadržaja, objavljuje se ina Web
stranici Općine Kistanje s navedenim datumom objave u dnevnom  tisku.
(3)Javni natječaj  mora sadržavati sljedeće:
1. komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor
3. vrstu i opseg poslova
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja
5. jamstvo za ozbiljnost ponude
6. način, mjesto i rok za podnošenje ponuda
7. rok važenja ponuda
8. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi
9. mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
10. uvjete za odabir najpovoljnije ponude

 

Članak 27.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi ( pisarnica ) Općine Kistanje neposredno  na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučeno s naznakom "NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ" u roku od najmanje 15 dana od dana objave javnog natječaja.

Članak 28.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti najmanje slijedeće  dokaze:
1.Ispravu o upisu u ,obrtni ,strukovni ili drugi  odgovarajući registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje komunalne djelatnosti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
2.Financijsku dokumentaciju:
a)za  poduzetnika:
-bilanca za prethodno obračunsko razdoblje,
-račun dobiti i gubitaka za prethodno obračunsko razdoblje,
-BON 1 i BON 2
b)za obrtnika:
-Izvadak iz knjige primitka i izdatka za prethodnu godinu,
-BON 2
3.Potvrdu Porezne uprave  o stanju duga-dokazi o plaćenim porezima i doprinosima
4.Dokaze o nekažnjavanju
5.Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
-izjava o  posjedovanju tražene opreme ,alata i uređaja,
-izjava o broju stalno zaposlenih radnika,
-Popis izvedenih istovrsnih radova  temeljem ugovora u posljednje tri (3) godine s priloženim
potvrdama naručitelja o uredno  ispunjenim ugovorima.
6.Pisane izjave :
-da je proučena troškovnička dokumentacija  te da nema nejasnih elemenata za formiranje cijena,
-da će u slučaju potrebe staviti na raspolaganje svoje zaposlenike za hitne i nepredviđene radove,
-da će po sklapanju ugovora  o obavljanju komunalnih poslova iz članka 18.ove Odluke u roku od 
sedam (7 )dana  dostaviti policu osiguranja od mogućih  šteta trećim  licima za svaku ugovornu
godinu  u visini od najmanje 10%  ugovorene cijene,
-da će za dobro izvršenje poslova  po sklapanju  ugovora  za obavljanje komunalnih poslova iz
članka 18.ove Odluke u roku od sedam (7) dana  dostaviti ovjerenu i potpisanu,kod javnog
bilježnika solemniziranu ,zadužnicu  za svaku ugovornu godinu  na iznos u visini 25% 
ugovorene cijene ,
-da će se ugovorene cijene primjenjivati  bez promjena u vremenu trajanja ugovora.
7. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
-Jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti u obliku  pisane i ovjerene zadužnice na iznos od 5% 
vrijednosti ponude.
8.Potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Općini Kistanje.
9.Druge priloge i odredbe koje utvrdi Povjerenstvo  u natječajnoj dokumentaciji.

 

Sve isprave iz stavka 1. ovog članka podnose se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Članak 29.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u pozivu za dostavu ponuda ,odnosno u odluci o objavi javnog natječaja smatrat će se neispravni, neprihvatljivim i nepravovaljanim i neće se uzeti u razmatranje-odbacit će se.


Članak
30.

(1)Rok za podnošenje ponuda je petnaest dana od dana  dostave poziva za dostavu ponude  odnosno
objave javnog natječaja.
(2)Ponude se otvaraju u roku  koji je naznačen u pozivu za dostavu ponuda odnosno u javnom natječaju.
(3)Prilikom otvaranja ponuda povjerenstvo sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda.
(4)Po izvršenom pregledu i ocjeni ponuda povjerenstvo sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
(5)Na temelju prijedloga povjerenstva Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog Odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 31.

Kod odabira najpovoljnije ponude ,utvrđuje se:
a)Sposobnost ponuditelja
Za sposobnog ponuditelja utvrđuje se  ponuditelj koji je dostavio  sve tražene priloge i ispunio kriterije iz tražene dokumentacije.
b)Najpovoljnija ponuda
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom cijenom  čiji je ponuditelj stekao status sposobnog ponuditelja.

Članak 32.

(1)Nakon provedenog postupka  prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće Općine Kistanje donosi odluku o
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
(2)Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog
Općinskog načelnika, a nakon ocjene pristiglih ponuda, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i
kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 33.

Protiv Odluke Općinskog vijeća  Općine Kistanje  o odabiru osobe  za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 17.ove Odluke , žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 34.

(1)Na temelju Odluke Općinskog vijeća općine Kistanje, načelnik Općine Kistanje  sklapa Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova koji obavezno sadrži:
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

(2)Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od  4 (četiri) godine.

Članak 35.

Opseg poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidljivim sredstvima i izvorima financiranja prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće.

 

VIII. OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI

Članak 36.

(1)Općina Kistanje u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i
80/10) skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem vatrogasne službe.
(2)Vatrogasnu djelatnost Općina Kistanje obavlja putem svog Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Sveti
Juraj" iz  Kistanja  i  Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (NN
broj 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10).
(3)Općina Kistanje  poduzima mjere za opremanje dobrovoljnog vatrogasnog društva , a kada je potrebno,
suglasno svojim financijskim mogućnostima i  javne vatrogasne postrojbe koje se sastoje u pomaganju
u nabavi opreme i sredstava za gašenje požara, osiguranje odgovarajućih prostora za dežurne
vatrogasce, osposobljavanje i obuku, čuvanje vatrogasne opreme i sredstva, te ostale olakšice koje u
okviru svoje nadležnosti jedinica lokalne samouprave može propisati.

Članak 37.

Općina Kistanje  će izravno, na temelju tržišnih uvjeta ugovoriti izvođenje radova na održavanju komunalne infrastrukture s trgovačkim društvima koja su u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Kistanje i koja su registrirana za obavljanje određene komunalne djelatnosti.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima  u Općini Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 5/15).

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:363-02/16-01/1
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja 2016.g.

Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković