ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kistanje

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije,broj 8/09,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 17.sjednici,održanoj 18.siječnja 2016.godine, donijelo je

O D L U K U
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kistanje


Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna Općine Kistanje financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općina Kistanje snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz slijedeće uvjete:
-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Kistanje,
-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Kistanje ima zaključen
ugovor o obavljanju tih poslova,
-da je pogrebnik uz račun priložio propratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za
područje Općine Kistanje,
-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju
poslova.

Članak 3.

(1) Općina Kistanje će temeljem provedenog natječaja zaključiti ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem za obavljanje tih poslova.
(2) Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi Općinski načelnik.
(3) Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje općinski načelnik.
(4) Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Kistanje i na oglasnoj ploči Općine Kistanje.
(5) Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju preslikom rješenja,
- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila
- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što
dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana , što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,
- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Kistanje,po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Članak 5.

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.
(2) Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.
(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Kistanje će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.
(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.
(5) Istovremeno s raskidom ugovora, općinski načelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 011-01/16-01/1
URBROJ: 2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković