ODLUKA o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kistanje

Na temelju članka 17. Stavka 1. Podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. i 4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na prijedlog načelnika Općine Kistanje i suglasnosti DUZS-a Područni ured Šibenik, KLASA: 810-03/16-03/04 , na svojoj 20. sjednici održanoj dana 17.kolovoza 2016.g., donosi,

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Općine Kistanje


Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kistanje, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša na području Općine Kistanje, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.


Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo "Sveti Juraj" Kistanje
2. Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o.

Članak 3.

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.

Članak 4.

Pravna osoba dužna je Državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje opasne tvari.

Članak 5.

Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz predhodnog članka podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće na području Općine Kistanje, pored pravnih osoba iz ove odluke, načelnik ima pravo i obvezu mobilizirati i druge ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja općine sukladno Zakonu i Planu zaštite i spašavanja.

Članak 8.

Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite sukladno Zakonu, rukovodi i koordinira načelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite za područje Općine Kistanje.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

KLASA: 810-01/16-01/10
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 17.kolovoza 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k
Marko Sladaković