ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2014.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici, od 5.ožujka 2015.g. donosi

 

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2014.godinu

 

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti kulture za 2014.g. Utvrđuje se da je programom planirano 100.000,00 kuna, a isti je ostvaren u visini od 86.556,00  kuna, odnosno sa 86,55 %.

Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u oblasti kulture općine Kistanje za 2014.g., utrošena su kako slijedi:

Naziv

Plan

Izmjene

Izvršenje

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

50.000,00

33.000,00

Djelatnost kulturno umjetničkih društava

0,00

0,00

0,00

Pomoć vjerskim zajednicama

50.000,00

50.000,00

53.556,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/15-01/7
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 05.ožujka 2015.g.

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković