ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Kistanje za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01.siječnja 2015.g. do 31. prosinca 2015.godine

Na temelju članka 3.stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj  8/09,15/10,  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  na  11.sjednici od 05.ožujka  2015.g., donosi

 

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Kistanje za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje
od 01.siječnja 2015.g. do 31. prosinca 2015.godine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i grupe građana, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2015.godinu osigurana Proračunom Općine Kistanje za 2015.godinu.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom  vijeću Općine Kistanje.

Članak 3.

Proračunom Općine Kistanje za 2015.godinu osigurano je 40.080,00 kuna za rad  političkih stranaka sukladno ovoj Odluci.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada u visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika.

Članak 5.

Svakom članu Općinskog vijeća pripada 232,00 kuna mjesečno , a svakom vijećniku  podzastupljenog spola pripada mjesečno 255,00 kuna

Članak 6.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci o sadašnjoj  stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Članak 7.

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci  ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u trenutku Konstituiranja Općinskog  vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 8.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kistanje raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Kistanje za 2015.godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:
 


Red.

Politička stranka

Broj vijećnika/ca

Mjesečni iznos

Ukupno mjesečno

Ukupno za 2015.g.

Broj

žene

muški

žene

muški

1

SDSS

3

7

765,00

1.624,00

2.389,00

28.668,00

2

HDZ

1

2

255,00

464,00

719,00

8.628,00

3

HSLS

0

1

0

232,00

232,00

2.784,00

UKUPNO:

1.020,00

2.320,00

3.340,00

40.080,00

Članak 9.

Sredstva  iz ove Odluke  doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke odnosno na poseban račun Kandidacijske liste grupe birača, otvoren za njezino redovito financiranje djelatnosti, o čemu ogranak političke stranke odnosno Kandidacijske liste grupe birača, pismeno obavještava  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 

KLASA:402-08/15-01/1
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,05.ožujka  2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković