ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2014.godinu

Na temelju članka 19.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11.,144/12,19/13) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici, od 05. ožujka  2015.godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU
Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2014.godinu


Članak 1.

Prihvaća se Izvješće načelnika općine Kistanje o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području općine Kistanje za 2014.g.kojim je planirano 844.000 kuna, a isti je ostvaren u visini od 731.675,25 kuna, odnosno sa 86,69 %.
Sredstva za provedbu Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2014.g.,  utrošena su kako slijedi:


OPIS

PLAN

IZMJENE

IZVRŠENJE

1. Rad Savjeta za prevenciju kriminaliteta

5.000

0,00

0,00

2. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-
jednokratna pomoć

30.000

30.000

28.250,00

3. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

540.000

540.000

478.800,00

4. Financijska potpora radu braniteljskih udruga

2.000

2.000

0,00

5. Financijska potpora radu Hrvatskom crvenom
križu

5.000

5.000

3.050,00

6. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

5.000

0,00

7. Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama
(Projekt sufinancira  Ministarstvo socijalne
     politike i mladih, a   provedbu projekta provodi 
    Organizacija za građanske  inicijative OGI  iz 
    Osijeka).

 

370.000

 

147.000

146.651,00

 

8.Poticanje mjera demografske obnove   -potpora
za novorođeno dijete

30.000

30.000

25.000,00

9.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
koji nisu  obuhvaćeni  programom  socijalne
pomoći.

75.000

45.000

44.740,00

10.Igraonice za djecu i mladež

30.000

40.000

33.406,00

SVEUKUPNO:

1.092.000

844.000

731.675,25

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su  iz slijedećih izvora :

Izvori financiranja

Plan

Izmjene

Izvršenje

Općina Kistanje

219.000,00

167.000,00

156.075,25

Ministarstvo socijalne politike i mladih

333.000,00

137.000,00

96.800,00

Šibensko-kninska županija

540.000,00

540.000,00

478.800,00

UKUPNO:

1.092.000,00

844.00,00

731.675,25

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/15-01/13
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 05.ožujka 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković