ODLUKA o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Kistanje

Na temelju članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH 94/13) i članka 32. Statuta Općine Kistanje  (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10. i 4/13) Općinsko vijeće  Općine Kistanje na 11. sjednici, održanoj 05.ožujka 2015.g.,donijelo je
ODLUKU
o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)  komunalnog otpada na području Općine Kistanje

  1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Kistanje.

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz  kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Članak 3.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Biorazgradiv otpad korisnici koji imaju mogućnost odlažu u kompostere.
Davatelj usluge pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada osim otpada iz kompostera i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području  Općine Kistanje.
Korisnik usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.
Više korisnika usluge mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Članak 4.

Na području  Općine Kistanje djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. iz Kistanja , kojeg je osnivač Općina Kistanje (u daljnjem tekstu davatelj usluga), sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada određuju se prema kriteriju količine miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i obračunavaju za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.
Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada i troškove obrade otpada.
Kriterij količine prikupljenog komunalnog otpada utvrđuje se za pravne osobe prema zaduženom volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad, te prosječnom broju pražnjenja spremnika u vremenskom razdoblju od jednog mjeseca, a za građane prema broju članova kučanstva dok se ne osigura dovoljan broj spremnika za njih.

OBVEZE DAVATELJA USLUGA
Članak 6.

Obveze davatelja usluge:
1.prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području  Općine Kistanje,
2.korisnicima usluge postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla na javnim površinama,
3.osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta,
4.korisnicima usluge postaviti odgovarajuće spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad,
5.na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom,
6.izraditi Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Kistanje  (u daljnjem tekstu: Program) te za njega ishoditi suglasnost nadležnog tijela,
7.izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost nadležnog tijela,
8.voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,
9.uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavljati redovito, u skladu s rasporedom i poslovnim standardima djelatnosti,
10.prigodom sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad  ne rasipa,
11.svako onečišćavanje prouzrokovano odvozom otpada radnici davatelja usluge dužni su odmah ukloniti, a svako oštećenje sanirati i otpad oko posude pokupiti i pomesti,
12.prati posude za komunalni otpad dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekcirati i održavati ih ispravnima,
13.spremnike za biorazgradivi komunalni otpad prati svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana,
14.surađivati sa stručnim službama  Općine Kistanje, Grada Knina i šire i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti  informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Općine Kistanje.

OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Članak 7.

Obveze korisnika usluge:
1.koristiti se uslugama koje pruža davatelj usluga,
2.plaćati davatelju usluge naknadu za obavljanje usluga, u skladu s prihvaćenim cjenikom,
3.sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,
4.u najvećoj mogućoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje davatelj usluga omogući odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka, odnosno u posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na javnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
5.spremnike za otpad držati na mjestu određenom za njihovo držanje i ne premještati ih bez suglasnosti davatelja usluga,
6.u spremnike za komunalni otpad ne odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućinu, ulje, boje, kiseline i drugi opasni otpad te uginule životinje i životinjski izmet,
7.ne smije rasipati komunalni otpad, onečišćivati prostor oko spremnika za otpad te oštećivati spremnike,
8.omogućiti pristup radnicima davatelja usluge radi pražnjenja spremnika za otpad u dane određene Programom,
9.čuvati spremnike za otpad od oštećenja ili otuđivanja te održavati čistoću mjesta za odlaganje komunalnog otpada,
10.miješani komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad odlagati isključivo u spremnike za biorazgradivi komunalni otpad odnosno u kompostere.
11.papir, staklo, metal, tekstil, plastiku i problematični otpad izdvajati u posebne spremnike na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima,
12.krupni (glomazni) komunalni otpad predati na predviđeni način davatelju usluge ili zbrinuti u reciklažnim dvorištima.

NAČIN PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 8.

Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad. Biorazgradivi otpad korisnici usluga koji imaju uvjete odlažu u kompostere.

Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 60 litara, 80 litara, 120 litara, 240 litara i samo za miješani komunalni otpad 1.100 litara.
Papir, metal, tekstil, staklo i plastika prikupljaju se u posebne spremnike koji se nalaze na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.

Davatelj usluge dužan je prilagoditi volumen spremnika iz prethodnog stavka, u skladu s realnim potrebama korisnika usluge.

Ovisno o količini otpada, trgovačka društva ili obrtnici mogu zahtijevati od davatelja usluge da im osigura spremnike za prikupljanje papira, metala, tekstila, stakla i plastike u njihovim, ograđenim prostorima.

Spremnici za prikupljanje otpada moraju na sebi imati neizbrisivo otisnut naziv otpada za koji su namijenjeni i neizbrisivu oznaku davatelja usluge.

PRIJEVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se tri puta tjedno.
Prijevoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluge obavlja se jedanput tjedno.
Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, nadležno tijelo  Općine Kistanje  može odrediti da se broj tjednih odvoza, u određenim naseljima, uredi na drugačiji način, sukladno realnim potrebama.

SKUPINE KORISNIKA USLUGE

Članak 10.

Skupine korisnika usluge su:
a)Skupina 1 - korisnici usluge - kućanstva,
b)Skupina 2 - korisnici usluga - gospodarstvo.

U Skupinu 1 spadaju:
-kućanstva u objektima individualnog stanovanja i u višestambenim objektima, koja miješani komunalni  
otpad prikupljaju direktno u spremnike otpada, a biorazgradiv otpad prikupljaju u kompostere ili u
spremnike,

U skupinu 2 spadaju:
-svi gospodarski subjekti uključivo i pružanje usluga u domaćinstvu.

 

PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1  i  2

Članak 11.

Korisnici usluge iz Skupine 1 i Skupine 2 miješani komunalni otpad prikupljaju u označenim spremnicima za miješani komunalni otpad a biorazgradivi komunalni otpad odlažu u svoje kompostere ili u spremnike.

Članak 12.

Davatelj usluge će korisnicima usluge iz Skupine 1 i  Skupine 2 osigurati jedan ili više spremnika odgovarajućeg volumena za odlaganje miješanog komunalnog otpada i korisnicima iz Skupine 1 jedan komposter u skladu s realnim potrebama korisnika usluge.

 

NAPLATA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Članak 13.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području  Općine Kistanje  korisnici usluge plaćaju kroz cijenu koja se dobiva:
-umnožak dodjeljenog volumena spremnika sa brojem odvoza tijekom jednog mjeseca i sa jediničnom
cijenom u kunama po litri volumena.

Naknada za uslugu plaća se neovisno o količini preuzetog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Dok se ne osigura potreban broj spremnika, građani plaćaju uslugu iz ovog članka  ovisno od broja članova kućanstva.

Članak 14.

Ovisno o količini komunalnog otpada koji proizvode, korisnici usluge koji su vlasnici ili korisnici  proizvodnih poslovnih prostora, iznimno mogu s davateljem usluge zaključiti ugovor o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i svih drugih vrsta otpada, kojim se, pored ostaloga, definiraju vrste spremnika, vozila kojima se pruža usluga, dinamika odvoza te cijene usluga.

KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Članak 15.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Članak 16.

Na području  Općine Kistanje  krupni (glomazni) komunalni otpad odvozi se po rasporedu odvoza davatelja usluge i na zahtjev korisnika usluge.

Davatelj usluge dužan je, na prikladan način, obavijestiti korisnike usluge o danu i mjestu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te osigurati obavljanje poslova njegova prijevoza na zahtjev korisnika usluge.

Zabranjeno je prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na javnim površinama kao npr. dječjih igrališta, javnih zelenih površina, parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena.

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

 

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, DRVA, TEKSTILA, KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA TE PROBLEMATIČNOG OTPADA

Članak 17.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.

Prikupljanje otpada iz stavka 1. ovog članka obavlja se spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad  te specijaliziranim spremnicima smještenim na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.

Davatelj usluga dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz stavka 1. ovoga članka zbrinuti na propisan način.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Davatelj usluge dužan je osigurati način prikupljanja otpada sukladno ovoj Odluci .
Za provedbu nadzora ove Odluke općinski načelnik imenuje radnu  skupinu.
Radna skupina ima pet članova, koji između sebe biraju predsjednika, i to:
-predstavnika davatelja usluga,
-predstavnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje  i /ili predstavnika upravnog odjela
nadležnog za zaštitu okoliša Šibensko-kninske županije,
-predstavnika mjesne samouprave,
-predstavnika  Općinskog vijeća Općine Kistanje i
-predstavnika udruga koje se bave zaštitom okoliša.

Radna skupina je dužna o svom radu izvijestiti  Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje i /ili upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša  Šibensko-kninske županije koji će na temelju navedenog izvješća predložiti eventualna poboljšanja ove Odluke.

Radna skupina je dužna za Jedinstveni upravni odjel  i/ili upravno tijelo nadležno za poslove zaštite okoliša Šibensko-kninske županije:
-sačiniti plan izobrazno-informativne aktivnosti za područje Općine Kistanje;
-predlagati akcije prikupljanja otpada.

Članak 19.

Nadzor nad provedbom odredbi ove odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

Članak 20.

Prikupljanje i zbrinjavanje biorazgradivog otpada temeljem ove Odluke od onih korisnika koji nemaju uvjeta za zbrinjavanje otpada u kompostere vršiti će se u drugoj fazi počevši od  01.01. 2016.g., a korisnici usluga koji imaju uvjete za kompostere, zbrinjavaju biorazgradivi otpad u vlastitim komposterima.
Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste svoje nekretnine, izjednačeni su po pravima i obvezama sa korisnicima koji stalno borave.

Članak 21.

Odluku o načinu pružanja javnih usluga temeljenu na članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 94/13), Općinsko vijeće  donijeti će u zakonskom roku sukladno odredbama citiranog Zakona.

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu  osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 021-01/15-01/12
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,05.ožujka 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković