ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/09,15/10 i 4/13.), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 14. sjednici održanoj dana 07.listopada 2015., donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika


Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 12/10 i 3/12),članak 7.mijenja se i glasi:

„Članak 7.

Dužnosnici nemaju pravo na regres, na jubilarnu nagradu , na plaćeni i neplaćeni dopust,na dodatke na plaću,osim na uvećanje plaće iz članka 3.ove Odluke.
Dužnosnici imaju pravo na odsutnost s posla radi odlaska na godišnji odmor , ali nisu obvezni opravdati svoju odsutnost niti im se izdaje rješenje o pravu na godišnji odmor , a za vrijeme odsutnosti ostvaruju pravo na svoju plaću.
Za dužnosnike se ne vodi evidencija o radnom vremenu niti dužnosnici podliježu obvezi prisutnosti na radu u točno određenom radnom vremenu, niti su dužnosnici obvezni obavještavati i opravdavati svoj izostanak s posla.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:120-01/15-01/1
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 07.listopada 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković

Obrazloženje

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske ,Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu dostavilo je svim jedinicama lokalne područne ( regionalne) samouprave Uputu za postupanje KLASA:023-01/15-01/167,URBROJ:515-02-02/1-15-1 od 10.lipnja 2015.g. o pravima lokalnih dužnosnika , napominjući da prava lokalnih dužnosnika u svezi s njihovim radom proizlaze iz prava osoba izabranih na dužnost u jedinici lokalne samouprave, a ne iz službeničkog statusa.
U skladu s navedenim:
-za dužnosnika se ne vodi evidencija o radnom vremenu niti dužnosnik podliježe prisutnosti
na radu u točno određenom radnom vremenu, niti obvezi opravdavanja svog izostanka s
rada,
-dužnosnik ima pravo na godišnji odmor , ali se to pravo ne utvrđuje posebnim rješenjem,
-dužnosnik nema pravo na regres, na dodatke na plaću,na jubilarnu nagradu , na plaćeni niti
na neplaćeni dopust i dr.,
-dužnosnik ima pravo na uvećanje plaće od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše za 20%,
-dužnosnik ima pravo na troškove prijevoza , na dnevnice za službeno putovanje,na korištenje
službenog automobila.

U dosadašnjem članku 7. Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 12/10. i 3/12) bilo je utvrđeno slijedeće:

„Članak 7.

Dužnosnici imaju pravo na godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust i ostala materijalne prava, osim onih koja su izrijekom isključena ovom odlukom.
Navedena prava dužnosnici ostvaruju u skladu s propisima i općim aktima koji se odnose na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje“

Napominje se:
-dužnosnicima u Općini Kistanje nisu isplaćivane jubilarne nagrade, regres, dodaci na plaću
(osim uvećanja plaće od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža),na plaćeni niti na
neplaćeni dopust idr.,
-dužnosnici su koristili godišnji odmor, temeljem Plana korištenja godišnjeg odmora i rješenja
o godišnjem odmoru,
-dužnosnici ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza i na dnevnice za službeno
Putovanje,

Predlaže se Općinskom vijeću, sukladno tumačenju Ministarstva uprave , donošenje predložene Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 12/0 i 3/12).