ODLUKA o verificiranju Ugovora o subvencioniranju cijene mjesečnih đačkih karata za školsku 2015/2016.godinu

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.), a u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 , 16/12,86/12 i 126/12.,94/13. I 152/14), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 14.sjednici, od 07.listopada 2015.g., donosi

O D L U K U
o verificiranju Ugovora o subvencioniranju cijene mjesečnih đačkih karata za školsku 2015/2016.godinu


Članak 1.

Ovom Odlukom verificira se Ugovor o subvencioniranju cijene mjesečnih đačkih karata za prijevoz učenika srednjih škola za školsku 2015/2016.godinu koji je načelnik Općine Kistanje sklopio s javnim prijevoznikom ČAZMATRANS DALMACIJA d.o.o.,Petra Zoranića 7, Benkovac, sukladno članku 3.Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.g. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 2/15).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ , a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine Kistanje.

KLASA:021-05/15-01/6
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 07.listopada 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković