PROGRAM javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016. godinu

Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10 i 4013), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 16 .sjednici održanoj 14..prosinca 2015.g., donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje za 2016. godinu

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području
predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2016. godini iz Proračuna Općine Kistanje.
(2) Javne potrebe iz stavka 1. zadovoljavat će se ostvarivanjem programa predškole .
(3) Cilj koji se želi ostvariti provođenjem navedenog programa je zadovoljavanje djetetovih osnovnih
potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta, cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj, izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo, njegovanje mirotvornog ponašanja, stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete, a u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike.

Članak 2.

Za provođenje ovog Programa, u Proračunu Općine Kistanje za 2016. godinu osigurat će se ukupno
41.000,00 kuna i to za:

1. Igraonice za djecu i mladež (Troškovi za rad nastavnice/dadilje/odgajateljice) ....................30.000,00 kn
Prijenos sredstava Osnovnoj školi „Kistanje“ koja za potrebe ovog programa
zapošljava stručnu osobu sa kojom sklapa poseban ugovor o radu.
2.Tekuće donacije u novcu Osnovnoj školi „Kistanje“ resornog ministarstva:............................8.000,00 kn
3. Materijalni troškovi (radni listovi,bojanke,materijali za modeliranje,lopte itd.) ....... 3.000,00 kn
UKUPNO:............ ..41.000,00 kn

Članak 3.

(1) Sredstva za plaće zaposlenima iz st.1.t.1.čl.2.ovog Programa uplatit će se u korist žiro računa Osnovne
škole „Kistanje“ iz Kistanja na njen pisani zahtjev a temeljem prethodno zaključenog ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za provedbu ovog Programa.
(2) Sredstva za materijalne troškove (nabava slikovnica, bojica,bilježnica i drugo) iz st.1.t.3.čl.2.ovog
Programa doznačit će se na žiro račun tvrtke kod koje će se nabaviti potrebna sredstva za provedbu programa.

Članak 4.

Osim aktivnosti iz članka 1. ovog Programa, Osnovna škola „Kistanje“ u suradnji s roditeljima djece i drugim udrugama i institucijama koje se bave ovom djelatnošću mogu organizirati i druge programe za djecu za čije ostvarivanje sredstva osiguravaju korisnici tih programa .

Članak 5.

Osnovna škola „Kistanje“ iz Kistanja o provedbi ovog Programa podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje pisano izvješće.

Članak 6.

Ovaj Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kistanje za 2016. godinu stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/15
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 14.prosinca 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković