PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici, od 14. prosinca 2015.godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godinu


Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba i aktivnosti u sportu na području općine Kistanje u 2016.g. u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA:
Svrha posebnih programa u sportu je promicanje i poticanje sporta, djelovanje sportskih udruga ,sportsko –rekreacijska aktivnost građana i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Kistanje .

Članak 3.

CILJ PROGRAMA:
Cilj programa je promidžba sportskih aktivnosti i vještina, poticanje sportskog amaterizma i rad klubova i društva koji sportsku djelatnost obavljaju na području Općine Kistanje.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA:
Ovaj program potiče amaterski sport , masovnost u sportu , održavanje sportskih natjecanja, manifestacija i drugo.

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
U provedbi ovog programa uključene su treneri sportskih klubova/društva i njihovi djelatnici , kao i drugi stručni suradnici.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:
1. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata......5.000,00 kuna
2. Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama........................ .45.000,00 kuna

Članak 7.


Sredstva iz t.2. čl.6.ovog Programa doznačuju se na račun športskog kluba /društva koji djeluje na području Općine Kistanje temeljem pisanog zahtjeva , sukladno likvidnosti proračuna Općine Kistanje

Sredstva se doznačuju temeljem prethodnog zaključka općinskog načelnika,odnosno potpisom načelnika na zahtjev sportskog kulba/društva.

Članak 8.


OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PRAĆENJE PROGRAMA:

Primatelj donacije izvještava Općinsko vijeće općine Kistanje o izvršenju ovog Programa i o utrošku sredstava iz t.2.čl.6.ovoga Programa,u rokovima propisanim proračunom.

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel nadziru izvršenje ovog Programa i prate korištenje i utrošak sredstava iz ovog Programa.

Članak 9.

Sportski klub/društvo o svom radu podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje.

Članak 10.

Sredstva iz ovog programa neće se doznačiti udrugama koje nisu uskladile svoje poslovanje i opće akte sa Zakonom o udrugama.

Članak 11.

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-05/15-01/13
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje ,14. prosinca 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković

OBRAZLOŽENJE

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave. Radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovane su sportske zajednice(Članak 48.st.Zakon o sportu „Narodne novine“, 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.
Na području Općine Kistanje treba osnovati sportsku zajednicu, sukladno navedenom Zakonu o udrugama jer čije je ustrojstvo i djelokrug rada uređeno Statutom.
Prema Zakonu o sportu osnovu financiranja sporta čine prihodi koje pravne i fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost ostvare obavljanjem sportske djelatnosti, članarine koju ostvaruju sportske udruge, dio prihoda od priređivanja igara na sreću i sredstva kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb i država pomažu obavljanje sportskih djelatnosti. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih proračuna u skladu s Zakonom.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Kistanje su sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je određeno da su od značenja za sport na području Općine Kistanje a to su:
.promicanje i poticanje sporta,
-djelovanje sportskih udruga ,
-sportsko –rekreacijska aktivnost građana i
-održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Kistanje

Sport na području općine Kistanje je dio opće kulture življenja naših građana koji pridonosi zdravijem načinu života, općem odgoju i obrazovanju mladih, a neosporno je da je zajedno s drugim društvenim djelatnostima i činitelj pravičnog društva i humanih odnosa među ljudima u zajednici. Bavljenje sportom što većeg broja građana, promidžba sportskim priredbama i postizanje vrhunskih sportskih rezultata osnovni su motivi ulaganja u sport svake organizirane zajednice.
Zajednica sportskih udruga Općine Kistanje kao zajednica sportskih klubova izrađuje Prijedlog programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje, te ga preko Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje upućuje Općinskom vijeću na usvajanje. U planiranju aktivnosti Zajednica sportskih udruga Općine Kistanje prvenstveno treba voditi računa o potrebama djece i mladeži te sportaša amatera, o osiguranju osnovnih uvjete za djelovanje amaterskih sportskih klubova i sportskih škola, te na svojim izvršnim tijelima planira sredstava radi zadovoljenja potreba građana u području sporta.
Sredstva za provođenje javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2015. godinu izdvajaju se iz Proračuna Općine Kistanje na račun Zajednice sportskih udruga Općine Kistanje. Zajednica sportskih udruga raspodjeljuje sredstva korisnicima u skladu sa Programom javnih potreba, utvrđenim kriterijima i pravilnicima Zajednice, te o svom radu i utrošku sredstava podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje .
Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Općine Kistanje donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2015.

Nositelj izrade:
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnik:
Marijan Poturović,prof.
Predlagatelj akta:
Općinski načelnik
Goran Reljić