ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15.,118/18.,31/20.,20/21.), članka 5. I 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17.,98/19.,144/20.) i članka 48. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21.), načelnik Općine Kistanje, dana 18 .lipnja 2021 godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje
 
Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Kistanje te imenuje načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite koji obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
 
Članak 2.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima načelnik Općine Kistanje.
Članak 3.

Administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje .
Članak 4.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom, kojeg je na temelju članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj 82/15.,118/18.,31/20.,20/21.) ovlašten donijeti općinski načelnik.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik Stožera ovlasti. Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik ili na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Kistanje.
 
Članak 5.

U Stožer civilne zaštite Općine Kistanje imenuju se:

1.Načelnik stožera – Roko Antić-zamjenik načelnika Općine Kistanje iz reda Hrvatskog naroda
2. Zamjenika načelnika stožera - Radovan Ognjenović-zapovjednik DVD „Sveti Juraj“ iz Kistanja Za članove Stožera:
3. Marko Kardum- predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje
4. Ivona Slavica–samostalni nadzornik za prevenciju i pripravnost, Služba civilne zaštite Šibenik
5. Ivan Vidović- načelnik Policijske postaje Knin
6. Mario Bilać-zamjenik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
7. Momčilo Grčić-direktor Komunalnog poduzeća „Kistanje „ d.o.o. iz Kistanja
8. Borislav Šarić-komunalni redar
9. Aurelio Coen,dr.med.-Ordinacija opće medicine u ambulanti Kistanje
10. Mirko Vojnović-komunalni redar
11. Anđelka Balić, Gradsko društvo Crvenog križa Knin
12. Milan Kalat, Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Šibenik
Članak 6.

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Kistanje.
Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 6/20.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 810-05/21-01/12
URBROJ: 2182/16-02-21-1
Kistanje,18. lipnja 2021.g.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić