ODLUKA o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta OpćineKistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09,15/10,4/13,2/18) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 13.sjednici od 18.travnja 2019.g.,donosi

ODLUKU
o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

 

Članak 1.
Donose se prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2019.g. i projekcija plana za 2020. I 2021.godinu u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Kistanje,www.kistanje.hr.

KLASA:400-06/19-01/2
URBROJ:2182/16-01-19-1
Kistanje, 18.travnja 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković