ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine", broj 68/2018 i 110/18-odluka USRH) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09, 15/10, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 11. sjednici održanoj 31.siječnja  2019. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se:
- obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,
- područja zona u Općini Kistanje, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture za obračun komunalnog doprinosa,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim zonama u kunama po m3 građevine,
- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa,
- pravo investitora na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.

Članak 2.
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drukčije.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Kistanje koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa (u daljnjem tekstu: Obveznik).
Ukoliko ima više suvlasnika na zemljištu na kojem se gradi građevina ili se nalazi građevina koja se rekonstruira, onda se komunalni doprinos mora utvrditi za svakog suvlasnika zasebno, razmjerno njegovom suvlasničkom udjelu u vlasništvu zemljišta, a ukoliko je obveza plaćanja komunalnog doprinosa prenijeta na više investitora ugovorom, komunalni doprinos će se utvrditi za svakog investitora u jednakom dijelu, osim ako razmjerni udio svakog investitora u plaćanju komunalnog doprinosa nije ugovorom s vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog investitora drugačiji.
Komunalni doprinos za ozakonjenje zgrade koja je u vlasništvu više suvlasnika plaća zasebno svaki suvlasnik razmjerno svojem suvlasničkom udjelu u zgradi suglasno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17).  
Općina Kistanje ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.
Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

III. PODRUČJA ZONA ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

U Općini Kistanje ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, određuju se ukupno 3 (tri) zone i to: 1. (prva), 2. (druga) i 3. (treća), pri čemu se smatra da 1. zona ima najpogodniji položaj, a ostale zone imaju manje pogodne položaje, prema navedenom numeričkom redoslijedu.

Članak 7.

U smislu članka 6. ove Odluke, područje općine Kistanje dijeli na sljedeće zone:
1. (prva) zona-Kistanje i Đevrske (centar),
2. (druga) zona-Varivode, Smrdelje, Kakanj, Ivoševci, Zečevo, Gošić, Krnjeuve, Đevrske (Nožice, Gornje Polje, Donji Ležaići, Gornji Ležaići i Đevrske selo) , Nunić, Biovičino Selo, Kolašac, Modrino Selo.
3. (treća) zona- Parčić

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici prema vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i pojedinim zonama te iznosi:  
1. za prvu zonu 9,00 kn,
2. za drugu zonu 6,50 kn,
3. za treću zonu 4,00 kn.
Za podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada koji su zahtjev podnijeli  do 30. lipnja 2018. godine, a sukladno Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17) utvrđuje se jedinična cijena komunalnog doprinosa po m3 za pojedine zone i namjene objekta, koji se plaća jednokratno i iznosi:
1. za prvu zonu 2,00 kn,
2. za drugu zonu 1,50 kn,
3. za treću zonu 1,00 kn,

V. NAČIN OBRAČUNA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 8. ove Odluke i obujma građevine.

Članak 10.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem kojeg donosi jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka temeljem ove Odluke donosi se u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
Iznimno od prethodnog stavka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:
1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.
Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Šibensko-kninske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 13.

Komunalni doprinos plaća se odjednom. Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa može mu se odobriti obročno plaćanje. Obveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju počinje teći od dana izvršnosti rješenja iz članka 10. ove Odluke te je obveznik dužan platiti komunalni doprinos u roku 15 dana od dana izvršnosti.
Ako obveznik komunalnog doprinosa ne izvrši svoju dospjelu obvezu iz rješenja o komunalnom doprinosu, naplata dugovanja ostvarit će se sukladno odredbama o prisilnoj naplati potraživanja.
Članak 14.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti pravo na obročnu otplatu komunalnog doprinosa prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa ili ukoliko u roku od 15 dana od primitka rješenja o komunalnom doprinosu dostavi pisani zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje s dokazima o ispunjenju uvjeta iz članka 15. ove Odluke.

Članak 15.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji podnese zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa, uz uvjet da je podmirio sva dospjela dugovanja prema Općini Kistanje, Jedinstveni upravni odjel odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa, s rokom otplate maksimalno do 24 mjeseca.
Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.
Za obročno plaćanje obveznik komunalnog doprinosa dužan je dostaviti odgovarajuće sredstvo osiguranja (garanciju banke, upis hipoteke na nekretninu, bjanko zadužnicu i dr.), a poradi osiguranja naplate cjelokupne tražbine Općine Kistanje s osnova komunalnog doprinosa.

 

Članak 16.

Obveznik komunalnog doprinosa može zatražiti prekid obročnog plaćanja i preostali iznos komunalnog doprinosa platiti odjednom.
Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu izdaje jedinstveni upravni odjel koji donosi rješenje o komunalnom doprinosu tek kad se ispune sve obveze koje su utvrđene istim.

Članak 17.

Investitor, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti Načelnika ili Općinskog vijeća (ovisno o vrijednosti) i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Kistanje.

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 18.

               Općina Kistanje može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u slijedećim slučajevima:

  • Potpuno se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa:
  • Općina Kistanje, pravna osoba u vlasništvu Općine Kistanje ili se izgradnja u cijelosti financira iz proračuna Općine Kistanje,
  • Republika Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske i njena Ministarstva, Županija i vjerske zajednice ako su investitori gradnje,
  • Sva stambena izgradnja koja se provodi na području općine Kistanje kroz program stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi i
  • Investitori u slučajevima građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta.
  • Potpuno ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se:
  • Investitori koji grade građevine i objekte namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,
  • Investitori koji grade poslovne objekte namijenjene proizvodnim, trgovačkim i sličnim djelatnostima, u cilju poticanja poduzetništva.

          Osobe koje ostvaruju pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambene obiteljske kuće, svoje pravo mogu ostvariti samo jednom te uz zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prilaže pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nisu stambeno zbrinuti i da nemaju u vlasništvu drugu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske.
Investitor koji gradi poslovni objekt namijenjen proizvodnim, trgovačkim i sličnim djelatnostima, u cilju poticanja poduzetništva, dužan je uz zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa dostaviti Općini Kistanje ovjerenu bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna.
Ukoliko investitor gradnje poslovnog objekta namijenjenog proizvodnim, trgovačkim i sličnim djelatnostima, u cilju poticanja poduzetništva, u roku od godinu dana od dana dobivanja uporabne dozvole za izgrađenu građevinu u istoj ne započne sa proizvodnjom, Općina Kistanje će donijeti odgovarajuće rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa radi naplate istog. U slučaju da investitor izgradnje takvog objekta, odnosno vlasnik izgrađenog objekta ne bude izvršio plaćanje po donesenom rješenju o komunalnom doprinosu, naplata će se izvršiti putem ranije dane ovjerene bjanko zadužnice.
Odluku o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa odlučuje općinski načelnik, na zahtjev investitora, odnosno vlasnika građevne čestice na kojoj se građevina radi.

Članak 19.

          Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa u slučajevima iz članka 18. ove odluke osigurati će se u proračunu Općine Kistanje iz drugih izvora proračuna.

 

VII. PRAVO INVESTITORA NA POVRAT UPLAĆENOG KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 20.
Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Kistanje ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.
Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavka 1. ovog članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.
Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka. Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka. O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje odlučuje rješenjem.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/13).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
   PREDSJEDNIK
Marko Sladaković

 

KLASA: 350-06/19-01/1
URBROJ: 2182/16-01-19-1
Kistanje,  31.siječnja2019. godine