ISPRAVAK Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu i projekcije Proračuna 2020.-2021. godinu

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Proračunu Općine Kistanje za 2019. godinu i projekciji Proračuna 2020. - 2021. godinu (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 15/18) te privremena pročelnica , daje

ISPRAVAK
Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu i projekcije Proračuna 2020.-2021. godinu

I.

U Proračunu Općine Kistanje za 2019.g. i projekcijama Proračuna Općine Kistanje za 2020.-2021.g., koji su objavljeni u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ broj 15/18 . od 18.prosinca 2018.g., greškom nije zbrojen iznos od 100.000,00 kuna koji se nalazi na stavci K1001084 „Pojačano održavanje i proširenje Šubićeve ulice“ u Programu P10018 “ Komunalna infrastruktura-izgradnja“ Proračuna za 2019.g. , tako da u stavci „ Ukupno aktivnosti“ programa pod rednim brojem P10018 /Program 18. Komunalna infrastruktura-izgradnja/ umjesto broja »1.305.000,00« treba stajati broj »1.405.000,00«, u tablici „A. Račun prihoda i rashoda “ u stavci „Rashodi za nabavu nefinancijske imovine“ umjesto broja »19.781.285,00“ treba stajati broj »19.881.285,00« , u stavci „Rashodi ukupno“ umjesto broja „30.251.196,00“ treba stajati broj „30.351.196,00“, u stavci „RAZLIKA-MANJAK“ umjesto broja
„-1.189.641,00“ treba stajati broj „-1.289.641,00“, u tablici „D. Proračun ukupno“ u stavci „Rashodi i izdaci“ umjesto broja „30.251.196,00 „ treba stajati broj „30.351.196,00“ i u stavci „Razlika-višak/manjak“ umjesto broja „ 1.110.359,00“ treba stajati broj „1.010.359,00“.
II.


Ovaj Ispravak objavit će se u »Službenom vjesniku Šibensko-kninska županije“.

KLASA:023-01/19-01/1
URBROJ:2182/16-03/1-19-1
Kistanje,22.siječnja 2019.g.
Privremena pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Sandra Ardalić, dipl.prav.