PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18) i članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13,2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 09.sjednici od 04.prosinca 2018.g., donosi

 

PROGRAM
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  za 2019.godinu

 

  1. UVODNI DIO

 

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kistanje za 2019.g. (u daljnjem tekstu: ), u skladu sa predvidivim sredstvima   i izvorima financiranja , određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , i to:
-groblja
-javnih površina,
-nerazvrstanih cesta i javnim prometnim površinama,
-javne rasvjete,
-gospodarenje komunalnim otpadom,
-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

            Programom se  određuje opis poslova  s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture , te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, ,provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a sve kao procjenu troškova građenja.

 

  1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA

       FINANCIRANJA

            Sredstva za ostvarivanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurat će se iz :
-Prihoda komunalnog doprinosa                                                  50.000,00
-Komunalne naknade                                                                 140.000,00
-Proračuna  Općine Kistanje                                                      310.000,00
-Prihoda od kapitalnih potpora Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova europske unije                                          330.000,00
-Prihodi od pomoći (EU projekti)                                             550.000,00
-Prihodi  naknade zbog zaštićenih prirodnih područja
(NP Krka)                                                                                980.000,00
-Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje           350.000,00
              -Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost                      2.325.000,00
Ukupno:           5.035.000,00

Planirana sredstva  za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. u iznosu od 5.035.000,00 kuna rasporedit će se za financiranje  gradnje i uređaja po djelatnostima :
-javne površine,
-prometnice i prometne površine,
-javna rasvjeta,
-gospodarenje komunalnim otpadom,
-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

            Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s  procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Troškovi gradnje  objekata i uređaja komunalne  infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje  tih istih objekata utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije  i provedbe postupka nabave.

 

III.GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

  1. JAVNE POVRŠINE

 

             Ovim Programom podrazumijeva se  gradnja i uređenje:
- javno prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi,  ,pješačke staze, parkirališta, nogostupi, biciklističke staze ,stajališta javnog prometa i slične površine),
-javnih zelenih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni sportski i rekreacijski prostori, zeleni otoci, odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina),
-javnih objekata i uređaja (oglasni stupovi, groblje, tržnica, površine uz sportske objekte, rekreacijski objekti i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, kolodvore i slične prostore).

             Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja , sa iskazanim izvorom  financiranja za djelatnosti:

 

NAZIV OBJEKATA ILI UREĐAJA

Plan za 2019.

Izvor sredstava

1

2

3

4

I.

JAVNE POVRŠINE-UKUPNO:

430.0000,00

 

1.

Uređenje šetnice

150.000,00

 

1.1.

Gradnja

120.000,00

N.P."Krka" Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

1.2.

Projektna dokumentacija

23.000,00

1.3.

Nadzor

7.000,00

2.

Izgradnja pješačke staze

50.000,00

 

2.1.

                                         Gradnja

40.000,00

Komunalna naknada

2.2.

Projektna dokumentacija

5.000,00

2.3.

Nadzor

5.000,00

3.

Izgradnja kapelice/ograde/groblja

90.000,00

 

3.1.

Gradnja

60.000,00

Komunalna naknada

3.2.

Projektna dokumentacija

20.000,00

3.3.

Nadzor

10.000,00

4.

Uređenje dječjih igrališta

50.000,00

 

4.1.

Gradnja

18.000,00

Komunalni doprinos

4.2.

Projektna dokumentacija

7.000,00

4.3.

Oprema

25.000,00

               


5.

Uređenje zelenih površina uz prometnice naseljenih mjesta

40.000,00

Proračun Općine Kistanje

5.1.

Gradnja

35.000,00

5.2.

Elaborat-Troškovnik za izvođenje radova

5.000,00

6.

Sanacija i obnova suhozida  u naseljima, uz ceste, u funkciji očuvanja kulturne baštine.

50.000,00

Proračun Općine Kistanje

6.1.

Gradnja

45.000,00

6.2.

Nadzor

5.000,00

              

  1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

            Pod radovima na gradnji  prometnica i prometnih površina podrazumijevaju se radovi na njihovoj izgradnji odnosno rekonstrukciji , izgradnja i uređenje nogostupa, parkirališta autobusnih  stajališta te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta .
Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja , sa iskazanim izvorom  financiranja za djelatnosti:

 

PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Plan za 2019.

Izvor  financiranja

 

PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE-UKUPNO:

1.630.000,00

 

I.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA ,PROMETNIH POVRŠINA I  NOGOSTUPA

730.000,00

 

1.

Izgradnja i uređenje parkirališta sa hortikulturnim uređenjem okoliša istog ,uz državnu cestu D59  kod ex.tvornice JADRANETAL ,Kistanje.

250.000,00

 

1.1.

Gradnja

225.000,00

NP Krka-Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

1.2.

Projektna dokumentacija

25.000,00

1.3.

Nadzor

10.000,00

2.

Sanacija asfaltnog zastora na kolovozima nerazvrstanih cesta

150.000,00

 

2.1.

Radovi

135.000,00

NP Krka-Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

3.2.

Elaborat-Troškovnik za izvođenje radova

15.000,00

3.

Izgradnja zaobilazne ceste od spoja sa državnom cestom D59 Kistanje do Šubićeve ulice u Kistanjama (I.faza)

150.000,00

 

3.1.

Gradnja

111.550,00

MRRFEU

3.2.

Projektna dokumentacija

35.000,00

3.3.

Nadzor

3.450,00

4.

Pojačano održavanje i proširenje ulice Šubićeve

100.000,00

 

4.1.

Izvedbeni troškovnik

5.000,00

MRRFEU

4.2.

Radovi

95.000,00

5.

Pojačano održavanje  puta za zaseok Lalići, od spoja sa državnom cestom D59 ,uz lokvu Lalića.

80.000,00

 

 

Radovi

75.000,00

MRRFEU

 

Nadzor

5.000,00

II.1.

MODERNIZACIJA-ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

900.000,00

 

1.

Modernizacija nerazvrstanih cesta u
Mjesnim odborima Nunić i Ivoševci

350.000,00

 

1.1.

Gradnja

339.000,00

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

1.2.

Nadzor

11.000,00

2.

Modernizacija i proširenje ulice "Put Čučeva"

450.000,00

NP Krka –Naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

2.1.

Gradnja

417.000,00

NP Krka-naknada zbog zaštićenih prirodnih područja

2.2.

Projektna dokumentacija

20.000,00

2.3.

Nadzor

13.000,00

3.

Modernizacija nerazvrstanih cesta na širem području općine-razne

100.000,00

Proračun Općine Kistanje

3.1.

Projektna dokumentacija

100.000,00

 

 

3.JAVNA RASVJETA

       Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih
površina  , javnih i nerazvrstanih cesta , kao i stvaranja preduvjeta za njihovo funkcioniranje .
Opis  poslova s procjenom troškova gradnje objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim  izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

                             

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

Izvor financirana

 

JAVNA RASVJETA-UKUPNO:

100.000,00

 

I.

Nabava fotonaponskih panela/uređaja  za elektrifikaciju, odnosno javnu rasvjetu

100.000,00

Proračun Općine Kistanje

1.1.

Nabava

100.000,00

 

4.GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Ovim programom predviđena je gradnja objekata  i nabava opreme za gospodarenje
komunalnim otpadom, te radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada.
Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje otpadom i nabave opreme , sa iskazanim izvorima financiranja za komunalnu djelatnost:

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

Izvor financiranja

 

GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
-UKUPNO:

 

2.325.000,00

 

1.

Odlagalište komunalnog otpada "Macure-Jelenik"
(samo za očekivane radove u 2019.g.).

1.325.000,00

 

1.1.

Sanacija i zatvaranje odlagališta, sa nadzorom
Radovi

1.000.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , prijenos sredstava iz EU fondova

1.2.

Projektna dokumentacija

325.000,00

2.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad(samo za očekivane radove u 2019.g.)

500.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , prijenos sredstava iz EU fondova

1.1.

Gradnja

430.000,00

1.2.

Projektna dokumentacija

70.000,00

3.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevini otpad
(samo  za očekivane radove u 2019.g.)

500.000,00

 

3.1.

Gradnja

440.000,00

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , prijenos sredstava iz EU fondova

3.2.

Projektna dokumentacija

60.000,00

 

       5.  ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

       Pod gradnjom objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  podrazumijeva se  gradnja  pročistača otpadnih voda  ,gradnja uličnih odvodnih kanala  s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, sabirnih i crnih jama, kolektora ,crpnih stanica, retencija i preljeva, kao i aktivnosti na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda.

            Opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje otpadom i nabave opreme , sa iskazanim izvorima financiranja za komunalnu djelatnost:

 

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

Izvor financiranja

  1.  

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA –UKUPNO:

750.000,00

 

  1.  

Izgradnja pročistača otpadnih fekalnih voda

550.000,00

 

2.1.

Projektna dokumentacija

250.000,00

EU fondovi

2.2.

Gradnja
(samo za očekivane radove u 2019.g.

300.000,00

 

REKAPITULACIJA

 

NAZIV OBJEKTA ILI UREĐAJA/VRSTA RADOVA

Plan za 2019.

1.

JAVNE POVRŠINE

430.0000,00

2.

PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

1.630.000,00

3.

JAVNA RASVJETA

100.000,00

4.

GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

 

2.325.000,00

5

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

550.000,00

 

Sveukupno:

5.035.000,00

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, uz odobrenje općinskog načelnika.

 

  1. Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata i uređaja koji nisu predviđeni Programom , o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinskom vijeće Općine Kistanje na prijedlog Općinskog načelnika.
  1. Općinski načelnik Općine Kistanje dužan je podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Kistanje o izvršenju ovog Programa za 2019.godinu.

 

  1. Ovaj Program stupa na snagu prvi dan nakon objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2019.godine.

KLASA:363-01/18-01/10
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje ,04.prosinca 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković