ODLUKA o vrijednosti boda komunalne naknade

Temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( " Narodne novine" br. 68/18) i članka članka 32. Statuta Općine Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 08/09 , 15/10, 4/13, 2/18) , Općinsko vijeće Općine Kistanje  na   9. sjednici, održanoj dana 04.prosinca  2018.g.  d o n o s i

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Članak 1.

Vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade određuje se u visini od 2,40 kuna po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Članak 2.

Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.
Vrijednost boda iz članka 1. ove Odluke iznosi 0,20 kuna mjesečno po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, kad se naknada obračunava i plaća u obrocima.

Članak 3.

Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ( "Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 16/01).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:363-01/18-01/11
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 04.prosinca 2018.g.

 

                                                OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE KISTANJE

                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                       Marko Sladaković