ZAKLJUČAK O usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o. iz Kistanja u 2017.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 8/09,15/10 , 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 08.sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2018.g. donosi

ZAKLJUČAK
O usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o.iz Kistanja u 2017.g.

1. Usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o. iz Kistanja u 2017.g., s pripadajućim financijskim izvješćima o poslovanju.
2. Utvrđuje se da je Komunalno poduzeće „Kistanje“d.o.o. iz Kistanja u 2017.g.poslovalo pozitivno, bez gubitaka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i na internetskoj stranici Općine Kistanje; www.kistanje.hr


KLASA:021-01/18-01/16
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.kolovoza 2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković