ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina

Na temelju članka 11. Odluke o načinu raspolaganja,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 12/2017.) ,točke III. Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje od 12.prosinca 2017.g.("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 14/2017.), točke II.st.3. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kistanje od 12.prosinca 2017.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 14/2017.) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09., 15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 05.sjednici  Općinskog vijeća Općine Kistanje, od 29. siječnja 2018.g., donosi

ODLUKU
o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina

I.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje , zemljišta označenog kao :
1.kat.čest.br.3998/73 k.o.Kistanje, površine  500m2,upisano u  ZK uložak 1499,u naravi gradilište
2.kat.čest.br.3998/74 k.o.Kistanje, površine  500m2,upisano u  ZK uložak 1499,u naravi gradilište
3.kat.čest.br.3998/75 k.o.Kistanje, površine  500m2,upisano u  ZK uložak 1499,u naravi gradilište

II.
U Povjerenstvo iz  točke I. ove Odluke ,imenuju se:

  1. Sandra Ardalić, dil.prav.,za predsjednicu
  2. Antonija Palić, prvostupnica oec.,za člana
  3. Mirko Vojnović, str.teh,za člana

III.
Zadatak  Povjerenstva iz točke II. ove Odluke je:
- utvrditi  najpovoljnijeg ponuditelja,
- sastaviti zapisnik o svom radu,
- dozvoliti ponuditeljima  koji su podnijeli ponude na javni  natječaj za prodaju nekretnina  da prisustvuju  otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika.
-prije otvaranja pristiglih ponuda, utvrditi broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika ,
-uzeti od ovlaštenih predstavnika/opunomoćenika Ponuditelja valjanu pisanu punomoć potpisanu  i ovjerenu od ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje pravne osobe ,odnosno ako punomoć daje fi zička osoba ,
- utvrditi da li je punomoć  ovjerena po javnom bilježniku  i da li u njoj jasno piše za što je punomoć dana,
-otvoriti primljene  ponude prema redoslijedu  njihovog zaprimanja,
-utvrditi da li su ponude pravovremene i potpune ,
-nakon otvaranja ponuda  pročitati  sadržaj svake  otvorene valjane (pravovremene i potpune ) ponude ,
-nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah utvrditi njihovu nevaljanost te napomenu o nevaljanosti unijeti u zapisnik,
- utvrditi  najpovoljnijeg ponuditelja,
- sastaviti zapisnik o svom radu

IV.
Zapisnik o radu Povjerenstva potpisuju prisutni predstavnici ponuditelja i članovi Povjerenstva.
Ukoliko zapisnik o radu Povjerenstva odbije potpisati  koji od prisutnih predstavnika ponuditelja ili član Povjerenstva, o istom će se u zapisniku sastaviti bilješka.
Postupak javnog natječaja smatrat će se pravilno proveden ukoliko su zapisnik o radu Povjerenstva potpisala  2 člana Povjerenstva.

V.
Povjerenstvo razmatra valjane ponude (pravovremene i potpune) usporedbom ponuđenih cijena za kupnju nekretnina te utvrđuje koji je ponuditelj najpovoljniji.

VI.
Povjerenstvo  dostavlja zapisnik o svom radu Općinskom vijeću Općine Kistanje  na temelju kojeg će Općinsko vijeće  donijeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  kojem će se prodati nekretnina  u vlasništvu Općine Kistanje .

VII.
Za sve što nije navedeno u ovoj odluci primjenjivat će se odredbe iz Odluke o načinu raspolaganja,korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 12/2017.) .

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na  internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr   i neće se objaviti u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:944-01/18-01/2
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.siječnja 2018.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK

Marko Sladaković