ODLUKA o nabavi zaštitnih radnih odjela za rad radnika na javnom radu

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj  8/09,15/10,  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  na  4..sjednici od 12.prosinca  2017.g., donosi

 

O D L U K U
o nabavi zaštitnih radnih odjela za rad radnika na javnom radu

 

Članak 1.

(1)Odobrava se 20.000,00 kuna za nabavu zaštitnih odjela,cipela,  rukavica i druge opreme za zaštitu radnika na javnom radu .
(2)Sredstva za nabavu opreme iz prethodnog stavka planirati i osigurati u Proračunu Općine Kistanje za 2017.g. i u proračunu za  2018.g.
 
Članak 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije"

 

KLASA:021-01/17-01/24
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,12.prosinca  2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
MarkoSladaković