ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje

Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 99/15,51/16 i 16/17) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.8/09.,15/10,4/13) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici održanoj 12.prosinca 2017.g., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 9/2017), članak 36. mijenja se i glasi:

„Članak 36.

Naknada troškova stanovanja iz točke 1.stavka 1.članka 10.ove Odluke neće se isplaćivati u 2018.godini .
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:550-01/17-01/7
URBROJ:2182/16-01-17-4
Kistanje,12.prosinca 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PRDSJEDNIK
Marko Sladaković