ODLUKA o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.08/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 4.sjednici,od 12.prosinca 2017.godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.

1.Donose se Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g. u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika.
1. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:021-01/17-01/19
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje,12.prosinca 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković