Zaključak o prihvaćanju Izvješća o savjetovanju sa javnošću

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10.i 4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na 3.sjednici od 24.listopada 2017.g.,donosi

ZAKLJUČAK

1.Prihvaća se izvješće o provedenom savjetovanju za Treće izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2017g., za Treće izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.,za Treće izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kistanje u 2017.,za Treće izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Kistanje u 2017., za Druge izmjene i dopune programa socijalnih i drugih potreba građana na području području Općine Kistanje u 2017., za Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti kulture kulture Općine Kistanje u 2017.g.,za Odluku o načinu raspolaganja ,korištenja i upravljanja nekreninama u vlasništvu Općine Kistanje ,za Odluku o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje za postavljanje privremenih objekata.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-Kninske županije.

KLASA:021-01/17-01/18
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSEJDNIK
Marko Sladaković